The Sino-Tibetan Language Phylum


 1.  Sinitic:
  1. Mandarin: Putonghua
  2. Jinyu: Taiyuan, Shenmu, Pingyao
  3. Huizhuo:  Shexian,  Xiuning, Jixi, Wuyuan
  4. Wu: Shanghainese, Wenzhou, Jinhua
  5. Min:
   1. Eastern Minː Fuzhou
   2. Northern Minː Chengcun
   3. Pu-Xian Minː Puxian
   4. Southern Minː Hokkienese
   5. Central Minː Yongan
   6. Youxi Minː Youxi Chenguan
   7. Shunchang Minː Shunchang Chengguan
  6. Gan: Nanchang, Lichuan
  7. Hakka:  Meixian, Shangyou,  Liangcheng Hakka,  Changting Hakka, Yongding Hakka, Hezhuo Bendihua
  8. Yue:  Cantonese, Taishan
  9. Xiang:  Changsha,  Luodi
  10. Pinghuaː  Nanning Pinghua, Lingui Pinghua
  11. Northern Guangdong-South Hunan-Northeast:
   1. Yuebei Tuhuaː  Lianzhuo Tuhua
   2. Guibei Tuhuaː Guanyinge Tuhua, Pingsheng, Jiutuohua
  12. Junhua group: Huidong Pinghai Junhua
  13. Unclassified and mixed languages in Chinaː
       Daohua, Tangwanghua, Waxianghua, Wulinghua, Wutunhua
 2. Central Tibeto-Burman:
  1. Digarish: Digaro-Mishmi, Idu-Mishmi
  2. Hrusish: Hruso, Levai (Bangru), Miji (Dhammai / Sajolang)
  3. Keman:  Zakhring (Meyor)
  4. Kho-Bwa:
       Bugun (Khowa),
   Chug (
   Chukpa), Lish ( Khispi / Lishpa), Puroik (Sulong), Sartang, Sherdukpen
  5. Lepcha: Lepcha
  6. Mijish: Miju-Mishimi (Keman-Deng)
  7. Nungishː
       AnongDrung (Trung), Rawang (Dvru), Rawang (Krvngku), Rawang (Matwang), Rawang (Tangsar), Rawang ( Rvmol)
  8. Tani:   
        Adi-Bokar,
   Adi-Galo, Apatani, Milang, Minyong, Mising, Na, Nyishi, Tagin
 3. Karenic:
  1. Central:
        Bwe Karen, Geba Karen, Geko Karen (Kadaw), Eastern Kayah, Western Kayah, Kawyaw (Manumanaw)
  2. Northern:
        Kayan, Lahta, Yinbaw, Yintale, Zayein
  3. Peripheralː
      
   Phrae Pwo Karen, Eastern Pwo Karen, Northern Pwo Karen, Pa'o
  4. Southern: Mobaw Karen, Paku Karen, S'gaw Karen, Wewaw
 4. Ngwi (Yi):
  1. Central:
        Hlersu, Buyuan Jinuo,
   Youle Jinuo, Kucong, Lahu, Lahu Shi, Central Lalo, Dongshanba Lalo, Eastern Lalu, Western Lalu (Eka?),
         Lamu, Lang'e, Lawu, Limi, Lipo,
   Lisu, Lolopo, Southern Lolopo, Mili, Miqie, Nusu, Sani, Talu, Tanglang, Zauzou
  2. Northern:
        Aluo, Awu, Ayizi, Chesu, Gepo, Katso, Naluo, Wemeng Nasu, Wusa Nasu, Nuosu, Samatao, Samei, Sanie, Wuding-Luquan Yi
  3. Southeastern:
        Ache, Alugu, Axi,
   Azha,
   Azhe, Bokha, Kathu, Khlula, Kua-nsi, Kuamasi, Laghuu, Mantsi, Moji, Northern Muji, Qila Muji, Southern Muji,
       
   Muzi, Nisi, Eastern Nisu, Northern Nisu, Northwestern Nisu, Southern Nisu, Southwestern Nisu, Phala, Phola, Alo Phola, Ani Phowa,
        Hlepho Phowa, Labo Phowa, Phula, Phuma, Phupa, Phupha, Phuza, Sonaga, Thopho, Zokhuo
  4. Southern:
       i.  Akeu, Akha,
   Biyo, Chepya, Côông, Enu, Hani, Honi, Kaduo, Lopi, Mpi, Muda, Paza, Phana', Sangkong, Sila
      ii. Bisoid:
   Bisu, Laomian, Phunoi, Pyen
  5. Unclassified:
        Laopang,
   Me'ang, Nesu, Sadu, Ugong
 5. Burmish:
  1. Northern:
        Achang,
   Hpon, Lacid (Lashi), Lhao Vo ( Maru), Pela (Bola), Xiandao (Chintau), Zaiwa (Tsaiwa)
  2. Southern:
        Burmese, Danu, Intha, Marma, Rakhine, Taungyo, Tavoyan
  3. Mru: Mru, Anu-Hkongso Chin
 6. Northeast Tibeto-Burman:
  1. Baiː
       Central Bai
   , Northern Bai, Southern Bai, Caijia
  2. Baimaː Baima
  3. Ersuishː Ersu, Lizu
  4. Naic:
       Namuyi, Laze, Narua (Mosso), Naxi, Shuhi (Shixing)
  5. Qiangicː
       Guiqiong, Eastern Minyag, Western Minyag (Muya), Northern Pumi, Southern Pumi,
       Northern Qiang, Southern Qiang, Queyu (Choyu), Zhaba
  6. rGyalrongicː
       Horpa, Jiarong,
   Khroskyabs (Lavrung), sTodsde (Shangzai)
  7. Lamo: Lamo (Lamei)
  8. Tujiaː Northern Tujia, Southern Tujia
  9. Salː
   1. Bodo-Garo-Northern Naga:
           i.  Bodo-Garoː
               Bodoː Boro (Bodo), Deori, Dimasa, Kachari, Kok Borok, Riang (Reang), Tiperra, Tiwa, Usoi
               Garoː Garo, Megam
               Kochː A'tong, Koch, Rahba, Ruga
          ii. Northern Nagaː
               Chang Naga, Chen-Kayu Naga
    , Khiamniungan Naga, Konyak Naga, Lainong NagaLao Naga, Nocte Naga,
               Paungnyuan Naga (Makyan), Phom Naga, Ponyo-Gongwang Naga, Tutsa Naga, Wancho Naga
               Tangshang (Tangsa) Nagaː
    Cholim Naga, Hakhun Naga, Muklom Naga,
               Tangshang Naga (
    Mungre Naga, Shecyü Naga, Chamchang / Kimsing Naga, Mueshaungx Naga /Moshang Naga)
   2. Dhimalish: Dhimal, Toto
   3. Jingphaw-Asakia:
         i. Jingphoː Jingpho, Singpho,
    Taman, Turung
        ii. Asakianː Chak, Kadu, Kanan
  10. Angami-Pochuriː
        Angami Naga, Chokri Naga, Khezha Naga, Mao Naga, Northern Rengma Naga, Pochuri Naga, Southern Rengma Naga,
        Naga Oinam
   , Poumai Naga, Sumi Naga
  11. Central Nagaː Ao Naga, Lotha Naga, Sangtam Naga, Yimchungru Naga
  12. Karbiː Amri Karbi, Karbi (Mikir)
  13. Tangkhulicː Khoibu Naga, Maring Naga, Sorbung, Tangkhul Naga-India, Tangkhul Naga-Myanmar
  14. Unclassified:
  15. Western Nagaː Koireng, Liangmai Naga, Maram Naga, Mzieme Naga, Rongmei Naga, Thangal Naga, Zeme Naga
  16. Kuki-Chinː
   1. Thaiphum Chin
   2. Central Kuki-Chin:
           i.  Ngawn Chin,Tawr Chin, Pangkhua (Pangkhu)
          ii. Lai Chin: Bawn Chin, Bongcher (Falam), Bualkhaw Chin, Falam Chin, Hakha Chin (Haka Chin), Korbong (Falam)
         iii. Mizo Chin: Biete, Hmar, Hrangkhol, Mizo, Sakachep, Syriem
   3. Maraic:
          i. Senthang Chin, Zotung Chin, Zyphe Chin
         ii. Mara: Lautu Chin, Mara Chin
   4. Northwestern Kuki-Chin:
         Aimol, Anal, Chiru, Kom, Lamkang, Chothe Naga, Kharam Naga, Monsang Naga, Tarao Naga
   5. Peripheral Kuki-Chin:
           i.  Moyon Naga, Purum, Ralte, Simte
          ii. Sizang: Siyin Chin, Gangte, Vaiphei, Zo (Zomi / Zou)
         
    iii.Thado: Paite Chin, Tedim Chin, Thado Chin
   6. Southern Kuki-Chin:
           i. Eastern Khumi Chin, Khumi Chin, Rawngtu Chin, Rungtu Chin, Songlai Chin, Sumtu Chin, Mro Khimi-Chin, Shendu
          
    ii. Cho-Asho:
                 Asho: Asho-Chin, Ekai Chin, Hyow, Laitu Chin
                 Cho: Daai Chin, Kaang Chin, Matu Chin, Müün Chin, Uppu Chin
   7. Meitheiː Meitei (Meithei / Manipur)
 7. Western Tibeto-Burman:
  1. Unclassified Bodishː
        Gongduk, Lhokpu, Mechuka Memba, Kalaktang Monpa, 'Olekha, Tshangla / Dirang Monpa / Central Memba
  2. Central Bodish:
        a. Choni, Tseku, Amdo Tibetan
        b. Centralː
               Central Tibetan, Cheng Zhang Tibetan
                  
   i. gTsang:
                       
   Dolpo, Humla, Hyolmo (Yohlmo), Jirel, Kyerung, Lhomi, Lhowa (Loke), Mugom, Nubri, Sherpa,
                        Syuba (Kagate), Tichurong, Tsum
                  ii. Southern: Brokkat, Brokpake, Chocangacakha, Dzongkha, Groma, Lakha, Layakha, Lunanakha, Sikkimese
                 iii. Western: Jad, Spiti Bhoti, Stod Bhoti
        c.  Khamsː Khams Tibetan
        f. Unclassifiedː Naaba, Walungge
       g. Western Himalayan:
                Balti, Changthang, Ladakhi, Purik, Zangskari
  3. East Bodishː
       a. Dakpakha, Tawang Monpa

        b. Bumthangkha, Chalikha, Dzalakha, Khengkha, Kurtokha (Kurtoep), Nupbikha, Nyenkha
  4. West Bodishː
       a.
   Dura, Kaike
       b. Ghaleː Northern Ghale, Southern Ghale, Kuke
       c. Gurung-Tamangː
            i. Gurungicː
                   Chantyal, Gurung, Nar-Phu, Nyeshangte (Manangba), Seke, Thakali
           ii. Tamangː
                   Eastern Tamang, Eastern Gorkha Tamang, Northwestern Tamang, Western Tamang
  5. West Himalayishː
        a. Almoraː  Byangsi, Chaudangsi, Darmiya,
   Rangkas
        b. Kinnauriː
               Gahri, Jangshung, Kanashi, Kinnauri, Bhoti Kinnauri, Chhoyul Kinnauri, Chitkuli Kinnauri, Pattani, Rongpo, Shumcho, Sunam, Tinani
  6. Himalayanː
        a. Central Himalayanː
                  i. Chepang-Bhujelː Bhujel, Chepang
                 ii. Kham-Magarː
                        Eastern Parbate Kham, Gamale Kham, Sheshi Kham, Western Parbate Kham, Eastern Magar, Western Magar 
                iii. Newarː Kathmandu Newari, Dolakha Newari, Pahari
                iv. Raute-Rajiː Raji, Raute,
   Rawati
                v. Thangmi-Baraamuː Baraamu, Thangmi
        b. Kirantiː
               i. Easternː
                      Athpariya, Bantawa, Belhariya, Chamling, Chhintang, Chhulung, Chukwa, Dungmali, Kulung, Limbu,
                      Saam / Lingkhim, Lohorung, Eastern Mewahang, Western Mewahang, Mugali, Nachering, Phangduwali, Puma,
                     
   Sampang, Waling, Yakkha, Chhathare Yakka, Lumba-Yakkha / Mareke Yakkha, Yamphu, Southern Yamphu
              ii. Westernː
                      Bahing, Dumi, Duleli, Jerung, Khaling, Koyee / Koyi, Sunwar, Thulung, Tilung, Wambule, Wayu

  Note:  Languages and language groups preceded by a dagger (†) are extinct.


Back >>  [ Home ] >> [ Sino-Tibetan-CN ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians