The Sino-Tibetan Language Family


 1.  Sinitic:
  1. Mandarin: Putonghua
  2. Jinyu: Taiyuan, Shenmu, Pingyao
  3. Huainanː Yangzhou, Nantong
  4. Huizhuo:  Shexian, Qimen, Yixian, Xiuning, Jixi, Wuyuan
  5. Wu: Shanghainese, Wenzhou, Jinhua, Linhai
  6. Min:
   1. Eastern Min (Mindong) groupː Fuzhou
   2. Northern Min (Minbei) groupː Jian'ou, Chengcun
   3. Pu-Xian Minː Puxian
   4. Southern Min (Minnan) groupː Hokkienese
   5. Central Min (Minzhong) groupː Yong'an
   6. Youxi groupː Youxi Chenguan
   7. Shunchang groupː Shunchang Chengguan
   8. Datian groupː Qianluhua
   9. Min-Gan mixed groupː Mingxihua, Jianglehua
  7. Gan: Nanchang, Lichuan  
  8. Hakka:  Meixian, Yuedong, Shangyou,  Liangcheng Hakka,  Changting Hakka, Shanghang Hakka, Yongding Hakka,  Hezhuo Bendihua
  9. Cantonese:  Cantonese, Taishan
  10. Xiang:  Changsha,  Luodi
  11. Pinghuaː  Nanning Pinghua, Lingui Pinghua
  12. Northern Guangdong-South Hunan-Northeast Guangxi group:
   1. Yuebei Tuhua (Northern Guangdong) groupː  Lianzhuo Tuhua
   2. Guibei Tuhua (Northern Guangxi ) groupː
        Guanyinge Tuhua, Pingsheng, Jiutuohua, Yangshuo Baisha Tuhua
  13. Junhua group:
        Huidong Pinghai Junhua
  14. Unclassified and mixed languages in Chinaː
       Danzhouhua, Daohua, Hezhouhua, Longsheng Linghua, Tangwanghua, Waxianghua, Wulinghua, Wutunhua
 2. Central Tibeto-Burman: 
  1. Digarish: Digaro, Idu
  2. Hrusish: Hruso, Levai (Bangru), Miji
  3. Keman: Zakhring/ Meyor
  4. Kho-Bwa:  
       Bugun, Chug, Lish, Puroik-Sulong, Sartang, Sherdukpen
  5. Lepcha: Lepcha
  6. Mijish: Miju
  7. Nungishː
       AnongDrung (Trung), Rawang (Dvru), Rawang (Krvngku), Rawang (Matwang), Rawang (Tangsar), Rawang ( Rvmol)
  8. Tani:   
        Adi-Bokar,
   Adi-Galo, Apatani, Milang, Minyong, Mising, Na, Nyishi, Tagin
 3. Karenic:
  1. Central:  
        Bwe Karen, Geba Karen, Kadaw (Geko Karen), Eastern Kayah, Western KayahKayaw,
   Manumanaw
  2. Northern:
        Kayan, Lahta, Yinbaw, Yintale, Zayein
  3. Peripheralː
      
   Phrae Pwo Karen, Eastern Pwo Karen, Northern Pwo Karen, Pa'o
  4. Southern: Blimaw Karen, Dermuha Karen, Paku Karen, S'gaw Karen
 4. Ngwi (Yi):
  1. Central: 
        Hlersu, Buyuan Jinuo,
   Youle Jinuo, Kucong, Lahu, Lahu Shi, Central Lalo, Dongshanba Lalo, Eastern Lalu, Western Lalu, Lamu,
        Lang'e, Lawu, Limi, Lipo,
   Lisu, Lolopo, Southern Lolopo, Mili, Miqie, Nusu, Sani, Talu, Tanglang, Zauzou
  2. Northern:
        Aluo, Awu, Ayizi, Chesu, Gepo, Katso, Naluo, Wemeng Nasu, Wusa Nasu, Nuosu, Samatao, Samei, Sanie, Wuding-Luquan Yi
  3. Southeastern:
        Ache, Alugu,
   Axi, Azha, Azhe, Bokha, Kathu, Khlula, Kua-nsi, Kuamasi, Laghuu, Mantsi, Moji, Northern Muji, Qila Muji,  Southern Muji,
       
   Muzi, Nisi, Eastern Nisu, Northern Nisu, Northwestern Nisu, Southern Nisu, Southwestern Nisu, Phala, Phola, Alo Phola, Ani Phowa,
        Hlepho Phowa, Labo Phowa, Phula, Phuma, Phupa, Phupha, Phuza, Sonaga, Thopho, Zokhuo  
  4. Southern:
       i.  Akeu, Akha,
   Biyo, Chepya, Côông, Enu, Hani, Honi, Kaduo, Lopi, Mpi, Muda, Paza, Phana', Sangkong, Sila
      ii. Bisoid:
   Bisu, Laomian, Phunoi, Pyen
  5. Unclassified:
        Laopang,
   Me'ang, Nesu, Sadu, Ugong
 5. Burmish:
  1. Northern:
        Achang, Hpon, Lacid (Lashi), Lhao Vo, Pela, Xiandao, Zaiwa
  2. Southern:
        Burmese, Danu, Intha, Marma, Rakhine, Taungyo, Tavoyan
  3. Mru: Mru, Anu-Hkongso Chin
 6. Northeast Tibeto-Burman:
  1. Baiː
       Central Bai
   , Northern Bai, Southern Bai, Caijia
  2. Baimaː Baima
  3. Ersuishː Ersu, Lizu
  4. Naicː 
       Namuyi, Laze, Narua (Mosso), Naxi, Shuhi (Shixing) 
  5. Qiangicː
       Guiqiong, Muya, Northern Pumi, Southern Pumi, Northern Qiang, Southern Qiang, Queyu, Zhaba
  6. rGyalrongicː
        Horpa, Japhug Jiarong,
   Situ Jiarong, Zbu Jiarong, Khroskyabs (Lavrung), sTodsde
  7. Tujiaː Northern Tujia, Southern Tujia 
  8. Salː 
   1. Bodo-Garo-Northern Naga:
         i. Bodo-Garoː
               Bodoː
                   Bodo, Deori, Dimasa, Kachari, Kok Borok, Riang,
                 
      Tiperra, Tiwa, Usoi
               Garoː Garo, Megam
               Kochː A'tong, Koch, Rahba, Ruga
       ii. Northern Nagaː
               Chang Naga, Chen-Kayu Naga
    , Khiamniungan Naga, Konyak Naga, Leinong NagaLao Naga, Nocte Naga,
               Paungnyuan Naga (Makyan), Phom Naga, Ponyo-Gongwang Naga, Tangshang Naga, Tutsa Naga, Wancho Naga              
   2. Dhimalish:  Dhimal, Toto
   3. Jingphaw-Asakia:
         i. Jingphoː Jingpho, Singpho
        ii. Asakianː Chak, Kado, Kanan
  9. Kuki-Chin-Nagaː
   1. Kuki-Chin:
         i. Thaiphum Chin
        ii. Central Kuki-Chin:
               Ngawn Chin,Tawr Chin, Pangkhu
               Lai Chin: Bawn Chin, Bongcher (Falam), Bualkhaw Chin, Falam Chin, Haka Chin, Korbong (Falam)
               Mizo Chin: Biete, Hmar, Hrangkhol, Mizo, Sakachep 
        ii. Maraic:
                Senthang Chin, Zotung Chin, Zyphe Chin
                Mara: Lautu Chin, Mara Chin
       iii. Northwestern Kuki-Chin:
                Aimol, Anal, Chiru, Kom, Lamkang, Chothe Naga, Kharam Naga, Monsang Naga, Syriem,Tarao Naga
       iv. Peripheral Kuki-Chin:
                Moyon Naga, Purum, Ralte, Simte
                Sizang: Siyin Chin, Gangte, Vaiphei, Zou
               
    Thado: Paite Chin, Tedim Chin, Thadou Chin
        iv. Southern Kuki-Chin:
                 Eastern Khumi Chin (Lemi), Khumi Chin, Rawngtu Chin, Rungtu Chin, Songlai Chin, Sumtu Chin, Mro Khimi-Chin, Shendu
              
    Cho-Asho:
                     Asho: Asho-Chin,  Ekai Chin, Hyow, Laitu Chin
                     Cho: Daai Chin, Kaang Chin, Matu Chin, Müün Chin, Uppu Chin
   2. Meitheiː Meithei
   3. Naga:
         i. Angami-Pochuriː
               Angami Naga, Chokri Naga, Khezha Naga, Mao Naga, Northern Rengma Naga, Pochuri Naga,  Western /Southern Rengma Naga, 
               Oinam Naga,
    Poumai Naga, Sumi Naga
        ii. Aoː
                Ao Naga, Lotha Naga, Sangtam Naga, Yimchungru Naga
       iii. Karbiː
    Amri, Karbi
       iv. Tangkhulː
               
    Khoibu Naga, Maring Naga, Sorbung,
    Tangkhul Naga-India, Tangkhul Naga-Burma, Tusom
       v.  Zemeː
                Koireng, Liangmei Naga, Maram Naga, Mzieme Naga, Rongmei Naga, Thangal Naga, Zeme Naga     
 7. Unclassified:
      
  Darlong, Khamba,
  Koro, Akyaung Ari Naga, Inpui Naga, Jejara (Para) Naga, Kokak Naga, Long Phuri Naga, Makuri Naga, Puimei Naga, Ranglong
 8. Western Tibeto-Burman:
  1. Unclassified Bodishː
        Gongduk, Lhokpu, Mechuka Memba, Dirang Monpa, Kalaktang Monpa, Olekha, Tshangla
  2. Central Bodishː
        a. Choni, Tseku, Amdo Tibetan
        b. Centralː
                Central Tibetan, Cheng Zhang Tibetan,
                  
   i. gTsang:  
                       
   Dolpo, Helambu Sherpa (Gyalsumdo), Humla, Hyolmo, Jirel,  Kyerung, Lhomi, Lhowa (Loke), Mugom, Nubri, Sherpa,
                        Syuba (Kagate), Tichurong, Tsum
                  ii. Southern: Brokkat, Brokpake, Chocangacakha, Dzongkha, Groma, Lakha, Layakha, Lunanakha, Sikkimese
                 iii. Western: Jad, Spiti Bhoti, Stod Bhoti
        c.  Khamsː Khams Tibetan
        f. Unclassifiedː Naaba, Thudam, Walungge
       g. Western Himalayanː   
                Balti, Changthang, Ladakhi, Purik, Zangskari
  3. East Bodishː
       a. Dakpakha, Tawang Monpa

        b. Bumthangkha, Chalikha, Dzalakha, Khengkha, Kurtokha, Nupbikha, Nyenkha
  4. West Bodishː
       a. Dura, Kaike
       b. Ghaleː Northern Ghale, Southern Ghale, Kuke
       c. Gurung-Tamangː
            i. Gurungicː
                   Chantyal, Gurung, Nar-Phu, Nyeshangte (Manangba), Seke, Thakali
           ii. Tamangː
                   Eastern Tamang, Eastern Gorkha Tamang, Northwestern Tamang,  Western Tamang  
  5. West Himalayishː
        a. Almoraː  Byangsi, Chaudangsi, Darmiya, Rangkas
        b. Kinnauriː
               Gahri, Jangshung, Kanashi, Kinnauri, Bhoti Kinnauri, Chitkuli Kinnauri, Pattani, Rongpo, Shumcho, Sunam, Tinani, Tukpa
  6. Himalayanː
        a. Central Himalayanː
                 i. Chepang-Bhujelː Bhujel, Chepang
                ii. Kham-Magarː
                        Eastern Parbate Kham, Gamale Kham, Sheshi Kham, Western Parbate Kham, Eastern Magar, Western Magar 
               iii.  Newarː Kathmandu Newari, Dolakha Newari
               iv.  Raute-Rajiː Raute, Rawati (Raji)
                v. Thangmi-Baraamuː Baraamu, Thangmi
        b. Kirantiː
               i. Easternː
                      Athpariya, Bantawa, Belhariya, Chamling, Chhintang, Chhulung, Chukwa, Dungmali, Kulung, Limbu, Lingkhim (Saam),
                      Lohorung, Eastern Mewahang, Western Mewahang, Mugali, Nachering, Phangduwali, Puma, Sampang, Waling,
                     
   Yakkha, Chhathare Yakka, Lumba-Yakkha / Mareke Yakkha, Yamphu, Southern Yamphu
              ii. Westernː
                       Bahing, Dumi, Duleli, Jerung, Khaling, Koi, Sunwar, Thulung, Tilung, Wambule, Wayu

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan-CN ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians