Language name and location: Phunoi, Laos [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区普诺伊, 老挝

 

1. tʰə̆má

21.  sàu ʔɛ́t kʰon

2. n̥ɛtmá

22.  sàu sɔ̀ŋ kʰon

3. summá

23.  sàu  sàm kʰon

4. ħənmá

24.  sàu  hók si kʰon

5. tə̆pumá / hakʰon  < from Laos

25.  sàu  hà kʰon

6. hók kʰon

26.  sàu  hók kʰon

7. cɛt kʰon

27.  sàu  cɛt kʰon

8. pɛt kʰon

28.  sàu  pɛt kʰon

9. kau kʰon

29.  sàu  kau kʰon

10. síp kʰon

30.  sàm kʰon

11. síp ʔɛt kʰon

40.  si kʰon

12. síp sɔ̀ŋ kʰon

50.  hà  kʰon

13. síp sàm kʰon

60.  hók kʰon

14. síp sì kʰon

70.  cɛt kʰon

15. síp hà kʰon

80.  pɛt kʰon

16. síp hók kʰon

90.  kau kʰon

17. síp cɛ́t kʰon

100. tʰəl̥oi kʰon

18. síp pɛt kʰon

200. sɔŋl̥oi kʰon

19. síp kau kʰon

1000. tʰəpʰən kʰon

20. sàu kʰon

2000. sɔŋpʰən kʰon

 

Linguist providing data and dateː Ms. Pamela Sue Wright, Summer Institute of Linguistics, Thailand, August 2, 1995.

供资料的语言学家: Ms. Pamela Sue Wright, 1995 年 8 月 2 日.

 

Other comments: Phunoi only has numbers 1 to 5 of Tibeto-Burman origin, beyond five they borrow Laos numerals. Phunoi numerals 1 to 5 usually used with an animate classifier 'ma' and the Laos numerals followed with a 'kʰon'.


 

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians