The Hmong-Mien (Miao-Yao) Language Family


 1. Hmongic:
  1. Bunu (Yao):
   1. Bu-Nao: Bunuo, Nao Klao, Nu Mhou, Nunu, Tung Nu
   2. Jiongnai: Jiongnai
   3. Wunai: Wunai
   4. Younuo: Younuo
  2. Chuanqiandian Miao:
   1. Ge (Chonganjiang Miao)
   2. Hmong Daw (White Miao)
   3. Hmong Dô
   4. Hmong Don
   5. Hmong Njua (Green Miao)
   6. Central Huishui Maio
   7. Central Mashan Miao
   8. Chuanqiandian Miao
   9. Eastern Huishui Miao
   10. Horned Miao / A-Hmo
   11. Large Flowery Miao (Northeastern Dian Miao)
   12. Luopohe Miao
   13. Northern Guiyang Miao
   14. Northern Huishui Miao
   15. Northern Mashan Miao
   16. Small Flowery Miao
   17. Southern Guiyang Miao
   18. Southern Mashan Miao
   19. Southwestern Guiyang Miao
   20. Southwestern Huishui Miao
   21. Western Mashan Miao
   22. Sinicized Miao
   23. Pa Na
  3. Pa-Hng: Pa-Hng
  4. Qiandong Miaoː
   1. Eastern Qiandong Miao
   2. Northern Qiandong Miao
   3. Southern Qiandong Miao
   4. Ná-Meo
   5. Raojia
  5. Xiangxi Miaoː
   1. Eastern Xiangxi Miao
   2. Western Xiangxi Miao
 2. Ho Nteː She
 3. Mienic:
  1. Biao-Jiaoː
   1. Biao-Jiao Mien ( Biao Min)
   2. Biao-Jiao Mien ( Chao Kong Meng)
  2. Mian-Jin:
   1. Biao Mon
   2. Iu Mien
   3. Kim Mun
  3. Zaomin: Dzao Min

Back >>  [ Home ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]