Language name and locationː Nu Mhou, Guinzhou, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区努茂瑶语, 中国贵州省黔南布依-苗族自治州荔波县瑶麓乡和佳荣乡白裤瑶族的语言 (nu22 m̥ou11) - 1200

 

1. tɕy33

21.  ȵoŋ43 i33

2. yi33

22.  ȵoŋ43 yi33

3. pa33

23.  ȵoŋ43 pa33

4. tləu33

24.  ȵoŋ43 tləu33

5. pja33

25.  ȵoŋ43 pja33

6. tjɤ44

26.  ȵoŋ43 tjɤ44

7. ɕoŋ31

27.  ȵoŋ43 ɕoŋ31

8. ja32

28.  ȵoŋ43 ja32

9. tɕɤ55

29.  ȵoŋ43 tɕɤ55

10. tɕɤ32

30.  pa33 tɕɤ32

11. tɕɤ32 i33

40.  tləu33 tɕɤ32

12. tɕɤ32 yi33

50.  pja33 tɕɤ32

13. tɕɤ32 pa33

60.  tjɤ44 tɕɤ32

14. tɕɤ32 tləu33

70.  ɕoŋ31 tɕɤ32

15. tɕɤ32 pja33

80.  ja32 tɕɤ32

16. tɕɤ32 tjɤ44

90.  tɕɤ55 tɕɤ32

17. tɕɤ32 ɕoŋ31

100.  i33 pai44 < Chinese

18. tɕɤ32 ja32

200. yi33 pai44

19. tɕɤ32 tɕɤ55

1000. i33 sai33 < Chinese

20. ȵoŋ43 tɕɤ32

2000. yi33 sai33

 

Linguist providing data and dateː Profs. Pan Chengqian, Deng Fanggui and Meng Chaoji, Minzu University of China, Beijing, China, July 28, 1993.

供资料的语言学家: 盘承乾教授、邓方贵教授、蒙朝吉教授(北京中央民族大学), 1993 年 7 月28 日.

 

Other comments: Nu Mhou they still have their traditional numeral system. The Nu Mhou is spoken in Libo county of Qiannan Buyi-Miao Autonomous Prefecture in Guizhou Province in Southwest China by about 1,200 speakers.

Bu-Nao Bunu (ISO 639: bwx). Alternate Names: Bu-Nao Bunu, Bunao, Bunu, Po-Nau, Pu Nu, Punu, is spoken by approximately 400,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region: 22 counties, Bama, Bose, Dahua, Debao, Donglan, Du’an, Fengshan, Hechi, Laibin, Leye, Lingyun, Long’an, Luocheng, Mashan, Nandan, Pingguo, Shanglin, Tiandeng, Tiandong, Tianlin, Tianyang, and Xincheng; Guizhou province: Libo county; Hunan province: near Guangxi border; Yunnan province: Funing county. Dialects: Dongnu (Punu, Tung Nu), Nunu, Bunuo (Pu No), Baonao (Baonuo, Nao Khalo, Nao Klao, Naogelao, Nau Klau, Pounou), Numao (Hong Yao, Nu Mhou), Nodo. The dialects listed may be at least 5 languages (Strecker 1987), communication is difficult (McConnell 1995).


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]