The Hmong-Mien (Miao-Yao) Languages

赫蒙-勉诸语言 / 苗瑶诸语言


 1. Hmongic (支诸语 / 苗语支诸语):
  1. Bunu (布努瑶族言组):
   1. Bu-Nao: Bunuo, Nao Klao, Nu Mhou, Nunu, Tung Nu
   2. Jiongnai: Jiongnai
   3. Wunai: Wunai
   4. Younuo: Younuo
  2. Chuanqiandian Miao (川黔滇苗族组):
   1. Ge (Chonganjiang Miao)
   2. Hmong Daw (White Miao)
   3. Hmong Dô (杜苗语方言):
   4. Hmong Don (敦苗语方言):
   5. Hmong Njua (Green Miao)
   6. Central Huishui Maio (苗语惠水中部方言)
   7. Central Mashan Miao (苗语麻山中部方言)
   8. Chuanqiandian Miao (苗语川黔滇方言)
   9. Eastern Huishui Miao (苗语惠水东部方言)
   10. Horned Miao / A-Hmo (角苗方言)
   11. Large Flowery Miao (Northeastern Dian Miao)
   12. Luopohe Miao
   13. Northern Guiyang Miao (苗语贵阳北部方言)
   14. Northern Huishui Miao  (苗语惠水北部方言)
   15. Northern Mashan Miao (苗语麻山北部方言)
   16. Small Flowery Miao (小苗语方言)
   17. Southern Guiyang Miao (苗语贵阳南部方言)
   18. Southern Mashan Miao (苗语麻山南部方言)
   19. Southwestern Guiyang Miao (苗语贵阳西南部方言)
   20. Southwestern Huishui Miao (苗语惠水西南部方言)
   21. Western Mashan Miao (苗语麻山西部方言)
   22. Sinicized Miao
   23. Pa Na
  3. Pa-Hng: Pa-Hng 巴哼苗)
  4. Qiandong Miao (黔东苗组):
   1. Eastern Qiandong Miao (苗语黔东方言)
   2. Northern Qiandong Miao
   3. Southern Qiandong Miao
   4. Ná-Meo (纳-苗语)
   5. Raojia
  5. Xiangxi Miao (湘西苗组)ː
   1. Eastern Xiangxi Miao
   2. Western Xiangxi Miao
 2. Ho Nte (畲)ː She
 3. Mienic (支诸语 / 瑶语支诸语):
  1. Biao-Jiao (标敏-交公勉组)ː
   1. Biao-Jiao Mien ( Biao Min)
   2. Biao-Jiao Mien ( Chao Kong Meng)
  2. Mian-Jin (勉-金门瑶族组):
   1. Biao Mon
   2. Iu Mien
   3. Kim Mun
  3. Zaomin (藻敏瑶族): Dzao Min

       注明:以上的分类是按照 第26版 "Ethnologue "的分类,并不代表本人的观点,目前国际对此分类上有差别 维基百科苗瑶语的归属是语言学界
       争议较大的问题之一。1937年,李方桂首先将苗瑶语归入汉藏语系下的汉台语;1973年,他又将苗瑶语归为汉藏语系下跟汉语族、藏缅语族、侗
       台语族并列的语族。中国和华人学者一般都主张这一看法。美国学者白保罗于1972年出版《汉藏语概论》,认为苗瑶语和侗台语都不属于汉藏语系,
       将二者归入澳泰语系。虽然澳泰语系这一猜想的争议还很大,但欧美学者多认为苗瑶语 是独立语系,并不属于汉藏语系。


Back >>  [ Home ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]