Language name and locationː Eastern Xiangxi Miao, Hunan, China [Ref. to Ethnologue]
语言名称和分布地区: 泸溪小章苗, 湖南省湘西土家族苗族自治州东南部泸溪县

 

1. a33

21.  u53 gu35 a33

2. u53

22.  u53 gu35 u53

3. pu53

23.  u53 gu35 pu53

4. ɬei53

24.  u53 gu35 ɬei53

5. pja53

25.  u53 gu35 pja53

6. to33

26.  u53 gu35 to33

7. zaŋ13

27.  u53 gu35 zaŋ13

8. ʑi35

28.  u53 gu35 ʑi35

9. gɯ32

29.  u53 gu35 32

10. gu35

30.  pu53 gu35

11. a33 gu35 a33

40.  ɬei53 gu35

12. a33 gu35 u53

50.  pia53 gu35

13. a33 gu35 pu53

60.  to33 gu35

14. a33 gu35 ɬei53

70.  zaŋ13 gu35

15. a33 gu35 pia53

80.  ʑi35 gu35

16. a33 gu35 to33

90.  gɯ32 gu35

17. a33 gu35 zaŋ13

100. a31 pei33  <Chinese

18. a33 gu35 ʑi35

200. u53 pei33

19. a33 gu35 32

1000. a31 tsʰai53 <Chinese

20. u53 gu35  

2000. u53 tsʰai53

 

Linguist providing data and dateː Prof. Chen Qiguang, Central National University, Beijing, China, 24 November 24, 1993
提供资的语言学家: 陈其光教授(北京中央民族大学 ), 1993 年 11 月 24 日.

 

Other comments: Eastern Xiangxi Miao has a decimal system. The above data were based on Xiaozhang Miao, spoken in Luxi county, Hunnan Province, South China.

Eastern Xiangxi Miao (muq), alternate names: Eastern Ghao-Xong, Eastern Miao, Eastern West-Hunan Miao, Ghao-Xong, Hsianghsi Miao, Meo Do, Northern Miao, Red Meo, Red Miao is spoken by approximately 80,000 speakers (Wang and Mao 1995) in Guzhang, Jishou, Longshan, and Luxi counties, Hunan province, some in Chongqing city, Guizhou and Hubei provinces, and Guangxi Zhuang Autonomous Region, China.


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]