Language name and locationː Nao Klao, Guangxi, China [Refer to Ethnologue ]

语言名称和分布地区: 瑙格劳瑶语, 中国广西壮族自治区南丹县白裤瑶所讲的语言

 

1. i42

21.  ȵu44 i42

2. uɔ42

22.  ȵu4442

3. pei42

23.  ȵu44 pei42

4. tlja42

24.  ȵu44 tlja42

5. ptsiu33

25.  ȵu44 ptsiu33

6. tɕau32

26.  ȵu44 tɕau32

7. sɒ31

27.  ȵu44 31

8. jou54

28.  ȵu44 jou54

9. tɕau24

29.  ȵu44 tɕau24

10. tɕau54

30.  pei42 tɕau54

11. tɕau54 i42

40.  tlja42 tɕau54

12. tɕau5442

50.  ptsiu33 tɕau54

13. tɕau54 pei42

60.  tɕau32 tɕau54

14. tɕau54 tlja42

70.  31 tɕau54

15. tɕau54 ptsiu33

80.  ja32 tɕau54

16. tɕau54 tɕau32

90.  tɕau24 tɕau54

17. tɕau54 31

100. i42 pai32   <Chinese

18. tɕau54 jou54

200.  uɔ42 pai32

19. tɕau54 tɕau24

1000. i42 tθʰai42 <Chinese

20. ȵu44 tɕau54

2000. 42 tθʰai42

 

Linguist providing data and dateː Profs. Pan Chengqian, Deng Fanggui and Meng
Chaoji
, July 28, 1993. Minzu University of China, Beijing, China
提供资的语言学家: 盘承乾教授、邓方贵教授、蒙朝吉教授(北京中央民族大学), 1993 年 7 月 28 日.

 

Other comments: Nao Klao has a decimal system. Nu Klao still preserve their traditional numeral system. The Nu Klao is spoken in Nandan and nearby counties in Guangxi Zhuang Autonomous Region by about 24,000 speakers.

Bu-Nao Bunu (ISO 639: bwx). Alternate Names: Bu-Nao Bunu, Bunao, Bunu, Po-Nau, Pu Nu, Punu, is spoken by approximately 400,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region: 22 counties, Bama, Bose, Dahua, Debao, Donglan, Du’an, Fengshan, Hechi, Laibin, Leye, Lingyun, Long’an, Luocheng, Mashan, Nandan, Pingguo, Shanglin, Tiandeng, Tiandong, Tianlin, Tianyang, and Xincheng; Guizhou province: Libo county; Hunan province: near Guangxi border; Yunnan province: Funing county. Dialects: Dongnu (Punu, Tung Nu), Nunu, Bunuo (Pu No), Baonao (Baonuo, Nao Khalo, Nao Klao, Naogelao, Nau Klau, Pounou), Numao (Hong Yao, Nu Mhou), Nodo. The dialects listed may be at least 5 languages (Strecker 1987), communication is difficult (McConnell 1995).


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]