Language name and locationː Northern Qiandong Miao, Kaili city, Guizhou province, China [Refer to Ethnologue]
言名称和分布地区北部黔东 (贵州凯里养蒿语), 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市

 

1. i33

21.  o33 tɕu24 qa33

2. o33

22.  o33 tɕu24 o33

3. pi33

23.  o33 tɕu24 pi33

4. ɬo33

24.  o33 tɕu24 ɬo33

5. tsa33

25.  o33 tɕu24 tsa33

6. ȶu44

26.  o33 tɕu24 ȶu44

7. ɕoŋ13

27.  o33 tɕu24 ɕoŋ13

8. ʑa31

28.  o33 tɕu24 ʑa31

9. tɕə55

29.  o33 tɕu24 tɕə55

10. tɕu31

30.  pi33 tɕu31

11. tɕu31 qa33

40.  ɬo33 tɕu31

12. tɕu31 o33

50.  tsa33 tɕu31

13. tɕu31 pi33

60.  ȶu44 tɕu31

14. tɕu31 ɬo33

70.  ɕoŋ13 tɕu31

15. tɕu31 tsa33

80.  ʑa31 tɕu31

16. tɕu31 ȶu44

90.  tɕə55 tɕu31

17. tɕu31 ɕoŋ13

100. i33 pa44   < Chinese

18. tɕu31 ʑa31

200. o33 pa44

19. tɕu31 tɕə55

1000. ti33 sʰaŋ33 < Chinese

20. o33 tɕu24

2000. o33  sʰaŋ33

 

Linguist providing data and dateː Dr. Shi De Fu, Minzu University of China, Beijing, China. November 14, 2012.
供资料的语言学家: 石德富博士(北京中央民族大学 ), 2012 年 11 月14 日.

 

Other comments: Northern Qiandong Miao has a decimal system. This Miao language belongs to the Northern Guiyang group of Miao languages. The data were based on Yanghao dialect near Kali city in Guizhou. Northern Qiandong Miao (Alternate names:

Black Miao, Central Miao, Chientung Miao, East Guizhou Miao, Eastern Guizhou Hmu, Gha Ne, Gha Ne Dlai, Heh Miao, Hei Miao, Hmu, Kuv tsis has lug Moob tau, Northern East Guizhou Miao, Northern Hmu, Qián-Dōng fāngyán, m̥ə˧, m̥hu˧), is spoken by approximately 1,250,000 speakers (Wang and Mao 1995), in Guangxi Zhuang Autonomous Region, Longlin county; Guizhou province: Anlong, Danzhai, Fuquan, Guanling, Huangping, Jianhe, Leishan, Majiang, Pingba, Sansui, Shibing, Taijiang, Xingren, Zhenfeng, Zhenning, Zhenyuan, and Ziyun counties, Kaili and Qingzhen municipalities, China.


Language name and locationː Northern Qiandong Miao, Kaili city, Guizhou, China [Refer to Ethnologue]
言名称和分布地区: 贵州凯里养蒿 (黔东方言北部土语), 贵州黔东南苗族侗族自治州凯里市

 

1. i33

21.  o33 tɕu24 qe53

2. o33

22.  o33 tɕu24 o33

3. pi33

23.  o33 tɕu24 pi33

4. l̥u33

24.  o33 tɕu24 l̥u33

5. tsa33

25.  o33 tɕu24 tsa33

6. ȶu44

26.  o33 tɕu24 ȶu44

7. ɕoŋ13

27.  o33 tɕu24 ɕoŋ13

8. ʑa31

28.  o33 tɕu24 ʑa31

9. tɕə55

29.  o33 tɕu24 tɕə55

10. tɕu31

30.  pi33 tɕu31

11. tɕu31 qe53

40.  l̥u33 tɕu31

12. tɕu31 o33

50.  tsa33 tɕu31

13. tɕu31 pi33

60.  ȶu44 tɕu31

14. tɕu31 l̥u33

70.  ɕoŋ13 tɕu31

15. tɕu31 tsa33

80.  ʑa31 tɕu31

16. tɕu31 ȶu44

90.  tɕə55 tɕu31

17. tɕu31 ɕoŋ13

100. i33 pa44   <Chinese

18. tɕu31 ʑa31

200. o33 pa44

19. tɕu31 tɕə55

1000. ti21 sʰaŋ44 <Chinese

20. o33 tɕu24

2000. o33  sʰaŋ44

 

Linguist providing data and dateː Prof. Chen Qiguang, Central National University, Beijing, China, 24 November 24, 1993
提供资的语言学家: 陈其光教授(北京中央民族大学 ), 1993 年 11 月 24 日.

 

Other comments: Northern Qiandong Miao has a decimal system. This Miao language belongs to the Northern Guiyang group of Miao languages. The data were based on Yanghao dialect near Kali city in Guizhou.


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]