Language name and locationː Younuo, Longsheng, Guangxi, China [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区优诺 [ʑou13nɔ13], 广西瑶族所说的语言。该语言使用于广西壮族自治区龙胜各族自治县和临桂区部分乡镇以及周边地区

 

1. je22

21.  ȵi22 sje21 je35

2. u33

22.  ȵi22 sje21 ȵi22

3. pje33

23.  ȵi22 sje21 ɬuŋ33

4. pwɔ33

24.  ȵi22 sje21 ɬei53

5. pi33

25.  ȵi22 sje21 ŋ̩31

6. tjo35

26.  ȵi22 sje21 lie21

7. sɔŋ31

27.  ȵi22 sje21 ta54

8. ja21

28.  ȵi22 sje21 pwə54

9. kiu13

29.  ȵi22 sje21 kiu35

10. kwə21

30.  ɬuŋ33 sje21

11. sje21 je35 < Chinese local variety

40.  ɬei53 sje21

12. sje21 ȵi22

50.  ŋ̩31 sje21

13. sje21 ɬuŋ33

60.  lie21 sje21

14. sje21 ɬei53

70.  ta54 sje21

15. sje21 ŋ̩31

80.  pwə54 sje21

16. sje21 lie21

90.  kiu35 sje21

17. sje21 ta54

100. je22 pe53  < Chinese

18  sje21 pwə54

200. ȵi22 pe53

19. sje21 kiu35

1000. je22 tʰeŋ33 < Chinese

20. ȵi22 sje21 

2000. ȵi22 tʰeŋ33

 

Linguist providing data and dateː Profs. Pan Chengqian, Deng Fanggui and Meng Chaoji, Minzu University of China, Beijing, China, July 28, 1993.

供资料的语言学家: 盘承乾教授、邓方贵教授、蒙朝吉教授 (北京中央民族大学),

1993 年 7 月28 日.

 

Other comments: Younuo has a decimal system. From 11 onwards, the Younuo language borrowed numerals from Chinese local variety. Younuo is spoken by approximately 4,600 speakers in Longsheng Various Nationalities Autonomous County in the northeast of Guangxi, China.

Bu-Nao Bunu (ISO 639: bwx). Alternate Names: Bu-Nao Bunu, Bunao, Bunu, Po-Nau, Pu Nu, Punu, is spoken by approximately 400,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region: 22 counties, Bama, Bose, Dahua, Debao, Donglan, Du’an, Fengshan, Hechi, Laibin, Leye, Lingyun, Long’an, Luocheng, Mashan, Nandan, Pingguo, Shanglin, Tiandeng, Tiandong, Tianlin, Tianyang, and Xincheng; Guizhou province: Libo county; Hunan province: near Guangxi border; Yunnan province: Funing county. Dialects: Dongnu (Punu, Tung Nu), Nunu, Bunuo (Pu No), Baonao (Baonuo, Nao Khalo, Nao Klao, Naogelao, Nau Klau, Pounou), Numao (Hong Yao, Nu Mhou), Nodo. The dialects listed may be at least 5 languages (Strecker 1987), communication is difficult (McConnell 1995).


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]