Language name and locationː Bunu Yao, Guangxi, China [Refer to Ethnologue]
语言名称和分布地区: 布诺瑶语, 中国广西壮族自治区都安等县部分山区

 

1. i454

21.  ɲaŋ31 i454

2. aːɤ454

22.  ɲaŋ31 aːɤ454

3. pe454

23.  ɲaŋ31 pe454

4. pla454

24.  ɲaŋ31 pla454

5. pu454

25.  ɲaŋ31 pja33

6. tɕu423

26.  ɲaŋ31 tɕu423

7. saŋ212

27.  ɲaŋ31 saŋ212

8. jo42

28.  ɲaŋ31 jo42

9. tɕu22

29.  ɲaŋ31 tɕu22

10. tɕu42

30.  pe454 tɕu42

11. tɕu42 i454

40.  pla454 tɕu42

12. tɕu42 aːɤ454

50.  pja33 tɕu42

13. tɕu42 pe454

60.  tɕu423 tɕu42

14. tɕu42 pla454

70.  saŋ212 tɕu42

15. tɕu42 pja33

80.  jo42 tɕu42

16. tɕu42 tɕu423

90.  tɕu22 tɕu42

17. tɕu42 saŋ212

100.  i454 paːn423  

18. tɕu42 jo42

200. aːɤ454 paːn423  

19. tɕu42 tɕu22

1000. i454 sjeːn454 < Chinese

20. ɲaŋ31 tɕu42

2000. aːɤ454 sjeːn454

 

Linguist providing data and dateː Profs. Pan Chengqian, Deng Fanggui and Meng
Chaoji
, July 28, 1993. Minzu University of China, Beijing, China
提供资的语言学家: 盘承乾教授、邓方贵教授、蒙朝吉教授(北京中央民族大学), 1993 年 7 月 28 日.

 

Other comments: Bunu Yao has a decimal numeral system, they still preserve their traditional numeral system. The Puno is spoken in Dou'an and nearby counties in Western Guangxi Zhuang Autonomous Regionby about 16,000 speakers.

Bu-Nao Bunu (ISO 639: bwx). Alternate Names: Bu-Nao Bunu, Bunao, Bunu, Po-Nau, Pu Nu, Punu, is spoken by approximately 400,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region: 22 counties, Bama, Bose, Dahua, Debao, Donglan, Du’an, Fengshan, Hechi, Laibin, Leye, Lingyun, Long’an, Luocheng, Mashan, Nandan, Pingguo, Shanglin, Tiandeng, Tiandong, Tianlin, Tianyang, and Xincheng; Guizhou province: Libo county; Hunan province: near Guangxi border; Yunnan province: Funing county. Dialects: Dongnu (Punu, Tung Nu), Nunu, Bunuo (Pu No), Baonao (Baonuo, Nao Khalo, Nao Klao, Naogelao, Nau Klau, Pounou), Numao (Hong Yao, Nu Mhou), Nodo. The dialects listed may be at least 5 languages (Strecker 1987), communication is difficult (McConnell 1995).


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]