Language name and locationː Tungnu Buno, Guangxi, China [Refer to Ethnologue ]
语言名称和分布地区: 东努瑶 (no22, tuŋ11 no22), 云南富宁县龙绍等乡和广西北部都安县梅珠等乡、大化县、巴马县、平果县、田东县、马山县、德保县、隆安县等县。在富宁县被称作布咋或山瑶。

 

1. i55

21.  ɲɔŋ232 tɕu21 i33

2. au33

22.  ɲɔŋ232 tɕu21 au33

3. pe33

23.  ɲɔŋ232 tɕu21 pe33

4. tɬa33

24.  ɲɔŋ232 tɕu21 tɬa33

5. pjo33

25.  ɲɔŋ232 tɕu21 pjo33

6. ʈu41

26.  ɲɔŋ232 tɕu21 ʈu41

7. sɔŋ21

27.  ɲɔŋ232 tɕu21 sɔŋ21

8. ʑo21

28.  ɲɔŋ232 tɕu21 ʑo21

9. tɕu13

29.  ɲɔŋ232 tɕu21 tɕu13

10. tɕu21

30.  pe33 tɕu21

11. tɕu21 i33

40.  tɬa33 tɕu21

12. tɕu21 au33

50.  pjo33 tɕu21

13. tɕu21 pe33

60.  ʈu41 tɕu21

14. tɕu21 tɬa33

70.  sɔŋ21 tɕu21

15. tɕu21 pjo33

80.  ʑo21 tɕu21

16. tɕu21 ʈu41

90.  tɕu13 tɕu21

17. tɕu21 sɔŋ21

100. i33 pai41  <Chinese

18  tɕu21 ʑo21

200. au33 pai41

19. tɕu21 tɕu13

1000. i33 ɕin33 < Chinese

20. ɲɔŋ232 tɕu21

2000. au33 ɕin33

 

Linguist providing data and dateː Profs. Pan Chengqian, Deng Fanggui and Meng
Chaoji
, July 28, 1993. Minzu University of China, Beijing, China
提供资的语言学家: 盘承乾教授、邓方贵教授、蒙朝吉教授(北京中央民族大学), 1993 年 7 月 28 日. 资料来源:广西大化瑶族自治县七百弄乡弄京村

 

Other comments: Tungnu Yao has a decimal system. Tungnu they still preserve their traditional numeral system. The Tungnu is spoken in Dahua Yao Autonomous county in Guangxi about 220,000 speakers.

Bu-Nao Bunu (ISO 639: bwx). Alternate Names: Bu-Nao Bunu, Bunao, Bunu, Po-Nau, Pu Nu, Punu, is spoken by approximately 400,000 speakers in Guangxi Zhuang Autonomous Region: 22 counties, Bama, Bose, Dahua, Debao, Donglan, Du’an, Fengshan, Hechi, Laibin, Leye, Lingyun, Long’an, Luocheng, Mashan, Nandan, Pingguo, Shanglin, Tiandeng, Tiandong, Tianlin, Tianyang, and Xincheng; Guizhou province: Libo county; Hunan province: near Guangxi border; Yunnan province: Funing county. Dialects: Dongnu (Punu, Tung Nu), Nunu, Bunuo (Pu No), Baonao (Baonuo, Nao Khalo, Nao Klao, Naogelao, Nau Klau, Pounou), Numao (Hong Yao, Nu Mhou), Nodo. The dialects listed may be at least 5 languages (Strecker 1987), communication is difficult (McConnell 1995).


Back >> [ Home ]  >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao-CN ] >> [ Sino-Tibetan ]  >>  [ Tai-Kadai ]  >> [ Austro-Asiatic ]  >> [ Austronesian ]