Language name and location: Nyenkha, Trongsa district, Bhutan [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区念卡语 (曼达 Manda), 不丹中部通萨宗及旺杜波德朗宗 

 

1. tʰè

21.  kʲʰédì tʰé

2. zỳn

22.  kʲʰédìzỳn

3. sùm

23.  kʲʰédìsùm

4. brè

24.  kʲʰédìbrè

5. làŋ

25.  kʲʰédìlàŋ

6. ɖù

26.  kʲʰédìɖu

7. nís

27.  kʲʰédìnís

8. ɡjè

28.  kʲʰédìɡjè

9. dòk

29.  kʲʰédìdòk

10. kʲáptsʰé

30.  kʲʰédì kʲáptsʰe

11. tsʰoùdé 

40.  kʲʰé zỳn ( 20 x 2)

12. tsʰùní 

50.  kʲʰé zỳnnì kʲáptsʰé

13. tsʰósùm

60.  kʲʰé súm  (20 x 3)

14. tsʰép

70.  kʲʰé súm kʲáptsʰé

15. tsʰèláŋ

80.  kʲʰé brè ( 20 x 4 )

16. tsʰèdró

90.  kʲʰé brènì kʲáptsʰé 

17. tsʰèn̥í   

100. kʲʰé làŋ ( 20 x 5 )

18. tsʰèkké

200. kʲʰé kʲàpɕí

19. tsʰédòk

1000. tʰóŋtsʰátʰè 

20. kʲʰédì

2000. tʰóŋtsʰání

 

Linguist providing data and dateː Dr. Fuminobu Nishida, Linguistic Research Center,

Chuo Gakuin University, Chiba, Japan. November 24, 2009.

供资料的语言学家: 西田文信博士, 日本千葉県中央学院大学. 2009 年 11 月 24 日

 

Other comments: Manda or Nyenkha has a vigesimal system similar to that of Kurtoep.

This language is spoken in Trongsa district: Tangsibji sub-district and western areas; Wangdue Phodrang district, Bhutan.

Manda Phonetic Chart:

Consonants:

 

labial

dental

retroflex

palatal

velar

glottal

stops

p, pʰ, b

t, tʰ, d

ʈ, ʈʰ, ɖ

 c, cʰ, ɟ

k, kʰ, g

ʔ

affricates

 

ts, tsʰ

 

 tɕ, tɕʰ

 

 

fricatives

 f-ɸ, v-β

s, z

 

 ɕ, ʑ

 

h, ɦ

nasals

m, m̊

n, n̊

 

 ȵ, ȵ̊

ŋ, ŋ̊

 

trill

ʙ 

 

 

 

 

 

liquid

 

l, l̥

 r, r̥

 

 

 

semivowel

w

 

 

j

 

 

Vowels: i, iː, y, u, uː, e, o, oː, a, aː and nasal vowelsː ĩ, ỹ, ũ, ẽ, õ and ã    
Tones:  high and low,  


 

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians