Language name and locationː Spiti Bhoti, Himachal, India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区: 斯皮蒂-博蒂语, 印度西北部喜马查尔地区

 

1. t͡ʃík

21.  ɲìʃusaʃik

2. ɲiː

22.  ɲìʃusaɲíː

3. súm

23.  ɲìʃusak

4. ʒì

24.  ɲìʃusabʒi

5. ŋá

25.  ɲìʃuseŋá

6. ʈùk

26.  ɲìʃuseruk

7. dùn

27.  ɲìʃusap

8. ɟèt

28.  ɲìʃusapɟet

9. ɡù

29.  ɲìʃuserɡu

10. t͡ʃú

30.  súm͡ʃú

11. t͡ʃújʃik

40.  ʒìp͡ʃú

12. t͡ʃúɲíː

50.  ŋap͡ʃu

13. t͡ʃúksúm

60.  ʈùk͡ʃu

14. t͡ʃúpʒi

70.  dùn͡ʒu

15. t͡ʃóeŋá

80.  ɟàt͡ʃú

16. t͡ʃúj

90.  ɡùp͡ʃu

17. t͡ʃúp

100. ɟà

18. t͡ʃópɟet

200. ɲìɟa

19. t͡ʃúrɡu

1000. tóŋ t͡ʃík

20. ɲìʃu

2000. tóŋ ɲíː

 

Linguist providing data and dateː Mr. & Mrs. Mathew and Sumi, Spiti language researchers, India, June 18, 2008.

供资料的语言学家: Mr. & Mrs. Mathew and Sumi, 2008 年 6 月 18 日.

 

Other comments: Spiti Bhoti has a decimal system.


 

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians