Language name and locationː Tamki, Guéra region, Chad [Refer to Ethnologue]
言名称和分布地区坦基语, 乍得中南部盖拉区

 

1. kìtí

21. ūskītī būūtí kìtí

2. mūɗū

22. ūskītī būūtí mūūɗū

3. sūbā

23. ūskītī būūtí sūbā

4. pāɗā

24. ūskītī būūtí pāāɗā

5. bìƴà

25. ūskītī būūtí bìƴà

6. bɛ pēndí (5 + 1)

26. ūskītī būūtí bɛ pēndí

7. bɛ mūdū (5 + 2)

27. ūskītī būūtí bɛ mūūɗū

8. bɛ sūbā   (5 + 3)

28. ūskītī būūtí bɛ sūbā

9. bɛ pāɗā  (5 + 4)

29. ūskītī būūtí bɛ pāɗā

10. ōrkā

30. ōrkū sūbā

11. ōrkū būūtí kìtí

40. ōrkū pāāɗā

12. ōrkū būūtí mū:ɗū

50. ōrkū bìƴƴà

13. ōrkū būūtí sūbā

60. ōrkū bɛ pēndí

14. ōrkū būūtí pāāɗā

70. ōrkū bɛ mūūɗū

15. ōrkū būūtí bìƴà

80. ōrkū bɛ sūbā

16. ōrkū būūtí bɛ pēndí

90. ōrkū bɛ pā āɗā

17. ōrkū būūtí bɛ mūdū

100. miya (Arabic), 200. miya mūūɗū

18. ōrkū būūtí bɛ sūbā

400. miya pāɗā, 800. miya bɛ suba

19. ōrkū būūtí bɛ pā:ɗā

1000. alip (Arabic)

20. ūskītī  

2000. alip mūūɗū

 

Linguist providing data and dateː Mr. Sakine Rama, Universite de N'Djamena, Chad, Language consultant: Amina Ali, 35 years old (woman). July 6, 2021.
供资料的语言学家: Mr. Sakine Ramat, 2021 年 7 月 6 日.

 

Other comments: Tamki or Temki has a decimal system. Temki is an endangered spoken by a few hundreds speakers at Tamki village, Guéra region: Bahr Signaka department, Melfi subprefecture, Chad.