Language name and locationː Sukur, Adamawa state, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区苏库尔语, 尼日利亚东北部阿达马瓦州

 

1. tá.í

21.  sara sək tán kəmbə

2. bákʼ

22.  sara sək bək kəmbə

3. máːkə̀n

23.  sara sək makən kəmbə

4. fwáɗ

24.  sara sək fwaɗ kəmbə

5. ɮám

25.  sara sək ɮam kəmbə

6. mə́kkwà

26.  sara sək məkkwa kəmbə

7. máɗaf

27.  sara sək maɗaf kəmbə

8. tə́kkəz

28.  sara sək təkəz kəmbə

9. məɬi

29.  sara sək məɬi kəmbə

10. wàŋ

30.  mák pəsək

11. waŋ tán kəmbə

40.  fwà pəsək

12. waŋ bək kəmbə

50.  dlə pəsək

13. waŋ makən kəmbə

60.  mə́kkwà pəsək

14. waŋ fwaɗ kəmbə

70.  maɗá pəsək

15. waŋ ɮam kəmbə

80.  təkə pəsək

16. waŋ məkkwa kəmbə  

90.  məɬí pəsək

17. waŋ maɗaf kəmbə

100. wasək

18. waŋ tə́kəz kəmbə

200. bə wasək

19. waŋ mə́ɬi kəmbə

1000. waŋ wasək

20. sara sək

2000. waŋ wasək bak

 

Linguist providing data and dateː Dr. Michael Thomas, Department of Linguistics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, August 30, 2008.

供资料的语言学家: Dr. Michael Thomas, 2008 年 8 月 30 日.

 

Other comments: Sukur has a decimal system. Numbers starting with 1,000 and above were a source of great contention in the community and consensus was never reached regarding the correct way to express them. They use English and Hausa for counting in general. Sukur is a Chadic language of the Biu–Mandara branch of Madgali LGA, Adamawa State, Nigeria spoken by approximately 15,000 speakers.


Language name and locationː Sukur, Adamawa state, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区苏库尔语, 尼日利亚东北部阿达马瓦州

 

1. kə̀lí

21.  sàràsə́k tãn kə́mbu

2. bák

22.   

3. ma̋ken

23.  

4. fwáɗ

24.   

5. ɮám

25.   

6. mʊ́kwà

26. 

7. máɗáf

27.   

8. tə̀kə̀z

28.

9. míçí / míɬí

29. 

10. ʔwàn

30.  màkə̀bsə́k

11. ʔwàn tãn kə́mbù

40.  fwábsə́k

12. ʔwàn bák kə́mbù

50.  ɮə̀bsə́k

13. ʔwàn ma̋ken kə́mbù

60.  mʊ́kwabsə́k

14. ʔwàn fwáɗ kə́mbù

70.  máɗábsə́k

15. ʔwàn ɮám kə́mbù

80.  tə̀kə̀bə́sə́k

16. ʔwàn mʊ́kwà kə́mbù

90.  míɬibsə́k

17. ʔwàn máɗáf kə́mbù

100. wasə́k

18. ʔwàn tə̀kə̀z kə́mbù

200. 

19. ʔwàn míçí  kə́mbù

1000. 

20. sàràsə́k

2000.

 

Linguist providing data and dateː Prof. Hermann Jungraithmayr, Goethe-University Frankfurt am Main, Germany, December 9, 1988.

Extracted fromː Prof. E. Wolff (1974) on Sukur language.

供资料的语言学家: Prof. Hermann Jungraithmayr, 1988 年 12 月 9 日.

 

Other comments: Sukur has a decimal systems. There are some missing terms on the above chart.


Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]