Language name and locationː Pa'o Karen, Myanmar, Thailand [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴奥克伦语, 缅甸联邦克耶邦,克伦邦,掸邦和泰国境内

 

1. də̀

21.  nìʃìpaìʔ

2. nì 

22.  nìʃìnì

3. som̀

23.  nìʃìsom̀

4. lítʔ

24.  nìʃìlítʔ

5. ŋá

25.  nìʃìŋá

6. sù

26.  nìʃìsù

7. nʊ́ʔ

27.  nìʃìnʊ́ʔ

8. swátʔ

28.  nìʃìswát

9. koʊ́ʔ

29.  nìʃìkoʊ́ʔ

10. tə̄ʃí

30.  som̀ʃì

11. tə̄ʃípaìʔ

40.  lítʔʃì  

12. ʃìnì

50.  ŋáʃì

13. ʃìsom̀

60.  sùʃì

14. ʃìlítʔ

70.  nʊ́ʔʃì

15. ʃìŋáʔ

80.  swátʃì

16. ʃìsù

90.   koʊ́ʔʃì

17. ʃìnʊ́ʔ

100. tə̀rɛ́já

18. ʃìswát

200.  nìrɛ̀jà

19. ʃìkoʊ́ʔ

1000. tə̀rɛ̀

20. nìʃì

2000. nìrɛ̀

 

Linguist providing data and dateː Miss Hsar Shee, MA student, Department of  linguistics, Payap University, Chiangmai, Thailand. June 26, 2011.

提供资的语言学家: Miss Hsar Shee, 2011 年 6 月 26 日.

 

Other comments: Karen or Black Karen has a decimal numeral system. Pa'o is spoken by approximately 800,000 speakers in Kayah state, Kayin state: Shan state, Mon state: and Shan state, Myanmar, as well as Thailand.


Language name and locationː Pa'o Karen, Myanmar, Thailand [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴奥克伦语, 缅甸联邦克耶邦,克伦邦,掸邦和泰国境内

 

1. tə̀-

21.  nì chì tə̀-

2. nì 

22.  nì chì nì

3. sòm

23.  nì chì sòm

4. lít

24.  nì chì lít

5. ŋát

25.  nì chì ŋát

6. sù

26.  nì chì sù

7. nɤ́t

27.  nì chì nɤ́t

8. sɔ́t

28.  nì chì sɔ́t

9. kút

29.  nì chì kút

10. chì

30.  sòm chì

11. chi tə̀-

40.  lít chì

12. chì nì

50.  ŋát chì

13. chì sòm

60.  sù chì

14. chì lít

70.  nɤ́t chì

15. chì ŋát

80.  sɔ́t chì

16. chì sù

90.   kút  chì

17. chì nɤ́t

100. tʌ̌ryā

18. chì sɔ́t

200.  nìryā

19. chì  kút

1000. tʌ̌rèŋ

20. nì chì

2000. nìrèŋ

 

Linguist providing data and dateː Dr. David B. Solnit, University of California, Berkeley, USA, June 5, 2006.

提供资的语言学家: Dr. David B. Solnit, 2006 年 6 月 5 日.

 

Other comments: Pa'o Karen has a decimal numeral system.


 

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians