Language name and locationː Matal, Far North region, Cameroon [Ref to Ethnologue]
言名称和分布地区马塔尔语, 喀麦隆极北区

 

1. dì / tœ́kùlà

21.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà tœ́kùlà

2. sə́là

22.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà sə́là

3. mákə̀r

23.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà mákə̀r

4. wúfàɗ

24.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà wúfàɗ

5. ɮù

25.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà ɮù

6. mə̀kwà

26.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà mə̀kwà

7. mə̀ɗə̀f

27.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà mə̀ɗə̀f

8. mə̀tə̀ɡìʃ / tə̀ɡìʃ

28.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà mə̀tə̀ɡìʃ / tə̀ɡìʃ

9. ládə̀ɡà

29.  d͡ʒìk sə́là ɡə̀l áŋhà ládə̀ɡà

10. kùlù

30.  d͡ʒìk mákə̀r

11. kùlù ɡə̀l áŋhà tœ́kùlà

40.  d͡ʒìk wúfàɗ

12. kùlù ɡə̀l áŋhà sə́là

50.  d͡ʒìk ɮù

13. kùlù ɡə̀l áŋhà mákə̀r

60.  d͡ʒìk mə̀kwà

14. kùlù ɡə̀l áŋhà wúfàɗ

70.  d͡ʒìk mə̀ɗə̀f

15. kùlù ɡə̀l áŋhà ɮù

80.  d͡ʒìk mə̀tə̀ɡìʃ / tə̀ɡìʃ

16. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀kwà

90.  d͡ʒìk ládə̀ɡà

17. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀ɗə̀f

100. ʤʉ̀m

18. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀tə̀ɡìʃ / tə̀ɡìʃ

200. dá də̀rmə̀k sə́là

19. kùlù ɡə̀l áŋhà ládə̀ɡà

1000. də̀bù (< Hausa )

20. d͡ʒìk sə́là

2000. də̀bù sə́là

 

Linguist providing data and dateː Dr. Séraphine Dougophe, Université de Yaoundé 1., Cameroon. Interprète de Chadic conférence, Ph.D en Linguistique descriptive, Cameroon, September 12, 2021
供资料的语言学家: Dr. Séraphine Dougophe, 2021 年 9 月 12 日.

 

Other comments: Matal has a decimal system.


Language name and locationː Matal, Far North region, Cameroon [Ref to Ethnologue]
言名称和分布地区马塔尔语, 喀麦隆极北区

 

1. dìì / tékùlá

21.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà tékùlá

2. sə̀là

22.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà sə̀là

3. mákə̀r

23.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà mákə̀r

4. úfàɗ

24.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà úfàɗ

5. ə́ɮùw

25.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà ə́ɮùw

6. mə̀kwá

26.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà mə̀kwá

7. mə̀də̀f

27.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà mə̀də̀f

8. mə̀tə̀ɡìʃ

28.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà mə̀tə̀ɡìʃ

9. ládə̀ɡá

29.  d͡ʒìk sə̀la ɡə̀l áŋhà ládə̀ɡá

10. kùlù

30.  d͡ʒìk mákə̀r

11. kùlù ɡə̀l áŋhà tékùlá

40.  d͡ʒìk úfàɗ

12. kùlù ɡə̀l áŋhà sə̀là

50.  d͡ʒìk ə́ɮùw

13. kùlù ɡə̀l áŋhà mákə̀r

60.  d͡ʒìk mə̀kwá

14. kùlù ɡə̀l áŋhà úfàɗ

70.  d͡ʒìk mə̀də̀f

15. kùlù ɡə̀l áŋhà ə́ɮùw

80.  d͡ʒìk mə̀tə̀ɡìʃ

16. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀kwá

90.  d͡ʒìk ládə̀ɡá

17. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀də̀f

100. d͡ʒìm

18. kùlù ɡə̀l áŋhà mə̀tə̀ɡìʃ

200. dá də̀rmə̀k sə̀là

19. kùlù ɡə̀l áŋhà ládə̀ɡá

1000. də́búw ( < Hausa )

20. d͡ʒìk sə̀là

2000. də́búw sə̀là

 

Linguist providing data and dateː Dr. Ndokobaï Ndokobai, Linguistics, University of Yaoundé I, Cameroon. July 21, 2008.
供资料的语言学家: Dr. Ndokobaï Ndokobai, 2008 年 7 月 21 日.

 

Other comments: Matal has a decimal system.


Language name and locationː Matal, Far North region, Cameroon [Ref to Ethnologue]
言名称和分布地区马塔尔语, 喀麦隆极北区

 

1. dì / tēkùlā   *

21.  dʒīk sɨ̄là ɡlāː tēkūla

2. sɨ̄là

22.  dʒīk sɨ̄là ɡlāː sɨ̄là

3. màkɨ̀r

23. 

4. ùfàɗ

24. 

5. ɨ̀ɮù

25. 

6. mùkʷā

26. 

7. mɨ̀ɗɨf

27. 

8. m̀tìɡìʃ

28. 

9. làdɨ̀ɡà

29.  dʒīk sɨ̄là ɡɨ̀lâː

10. kùlù

30.  dʒīk mākɨ̀r

11. kùl ɡɨ̀lâː tēkūlà *

40.  dʒīk ūfàɗ

12. kùl ɡɨ̀lâː sɨ̄là

50.  dʒīk ɨ̄ɮù

13. kùl ɡɨ̀lâː màkɨ̀r

60.  dʒīk mùkʷā

14. kùl ɡɨ̀lâhà wfàɗ

70.  dʒīk mɨ̄ɗɨf

15. kùl ɡlaː̂hà ɮù

80.  dʒīk tīɡìʃ

16. kùl ɡlâː mùkʷā

90.  dʒīk lādɨ̄ɡà

17. kùl ɡlâː mɨ̀ɗɨf

100. dʒɨm

18. kùl ɡlâː m̀tìɡìʃ

200. dādrɨ̄m sɨ̄là, 500. dādrɨ̄m ɨ̀ɮu

19. kùl ɡlâː làdɨ̀ɡà

1000. dɨ̀bù (< Hausa )

20. dʒīk sɨ̄là

2000.

 

Linguist providing data and dateː Mr. Arjan Branger through Dr. Ginger Boyd, Summer Institute of Linguistics, Cameroon, May 31, 2013.
供资料的语言学家: Mr. Arjan Branger, 2013 年 5 月 31 日.

 

Other comments: Matal is a Central Chadic language spoken by several tens of thousands of speakers in the Mandara Mountains southwest of Mora, Mayo-Sava, Far North of Cameroon. Note that there are two forms for the number 'one'; dì is used in counting only ('one, two, three...'); and tēkùlā for 'one', 'a single'. 23- 29 can be deduced from the compound numerals 13 to 19. 11 /kʷlu ɡl aŋha tekʷla/ means 'ten head its one.
Notes on toneː
1. tone marks are ten tentativeː v̀ for Low, V̄ for Middle; V́ for High; and V̂ for Falling.
2. In normal (= quick) speech, the nasal (and frequently the
glottal too ) of /āŋhà/ its
   is most often elided, resulting in [aː].


 

Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]