Language name and locationː South Marghi, Adamawa, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区南部马尔吉语,  尼日利亚东北部阿达马瓦州及博尔诺州 

 

1. pāɬú    

21.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āsərtàŋ

2. mə̄ɬú

22.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə mə̄ɬú

3. mākərú

23.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə mākərú

4. fōdù

24.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə fōdú

5. túfū

25.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə túfú

6. kwá

26.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə kwà

7. mə̄ɗəfáu

27.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə mə̄ɗəfáu 

8. tʃīsú

28.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə tʃīsú

9. ə̄ldláu

29.  mə̄ɬə̄ kūmōnyí āpə ə̄ldláu

10. kūmóu

30.  mākə̄r kūmōnyí

11. kūmō āsərtàŋ

40.  fōdú kūmōnyí

12. kūmō āpə́ mə̄ɬú

50.  tūfú kūmōnyí

13. kūmō āpə́ mākərú

60.  kwá kūmōnyí

14. kūmō āpə́ fōdú

70.  mə̄ɗəfáu kūmōnyí

15. kūmō āpə́ tūfú

80.  tʃīsú kūmōnyí

16. kūmō āpə́ kwá

90.  ə̄ldláu kūmōnyí

17. kūmō āpə́ mə̄ɗəfáu 

100. ɣárù

18. kūmō āpə́ tʃīsú

200. ɣárù mə̄ɬú

19. kūmō āpə́ ə̄ldláu

1000. dūbū pāɬú  (dūbū < Hausa)

20. mə̄ɬə̄ kūmōnyí

2000. dūbū mə̄ɬú

 

Linguist providing data and dateː Mr. Daniel Gya, Translation Coordinator, Nigeria Bible Translation Trust, Jos, Nigeria, January 15, 2017.

供资料的语言学家: Mr. Daniel Gya, 2017 年 1 月 15 日.

 

Other comments: Marghi South has a decimal system. Marghi South is a Chadic language of of Biu-Mandara branch spoken in Adawawa state, Borno state, Taraba state and Gombe state of Nigeria by approximately 170,000 speakers. Note thatː  thl = ɬ, gh = ɣ and c = tʃ.


Language name and locationː South Marghi, Adamawa, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区南部马尔吉语,  尼日利亚东北部阿达马瓦州及博尔诺州 

 

1. tà'ú, zə̀mù, páthlú   thl = tɬ

21.  mɔ́thlú kùmnyì sírtáŋ

2. sə̀ɗà'u, mə́thlú

22.  mɔ́thlú kùmnyì ápú mə̀thlù

3. màkə̀r

23.  mɔ́thlú kùmnyì ápu màkə̀r

4. fwáɗú, fódú

24.  mɔ́thlú kùmnyì ápu fódú

5. tə́ffú

25.  mɔ́thlú kùmnyì ápu tə́ffú

6. kwà

26.  mɔ́thlú kùmnyì ápu kwà

7. mə̀də̀fàù

27.  mɔ́thlú kùmnyì ápu mə̀də̀fàù

8. císsú

28.  mɔ́thlú kùmnyì ápu císsú

9. ə̀ldlàù

29.  mɔ́thlú kùmnyì ápu ə̀ldlàù

10. kùmòù

30.  màkə̀r kùmnyì

11. kùmòù sə́rntáŋ

40.  fódú kùmnyì

12. kùmòù pú mə̀thlù

50.  tə́ffú kùmnyì

13. kùmòù pú màkə̀r

60.  kwà kùmnyì

14. kùmòù pú fódú

70.  mə̀də̀fàù kùmnyì

15. kùmòù pú tə́ffú

80.  císsú kùmnyì

16. kùmòù pú kwà

90.  ə̀ldlàù kùmnyì

17. kùmòù pú mə̀də̀fàù

100. ghàrú

18. kùmòù pú císsú

200. ghàrú mə̀thlù

19. kùmòù pú ə̀ldlàù

1000. dúbúràm

20. mɔ́thlú kùmnyì

2000. dúbú mə̀thlù

 

Linguist providing data and dateː Prof. Charles H. Kraft, Fuller Theological Seminary, California, USA, July 18, 2007.

供资料的语言学家: Prof. Charles H. Kraft, 2007 年 7 月 18 日.

 

Other comments: South Marghi has a decimal system. 


Language name and locationː South Marghi, Adamawa, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区南部马尔吉语,  尼日利亚东北部阿达马瓦州及博尔诺州 

 

1. ʒaŋuw / tàyu

21.  mɨɬkùmì à pɪʒaŋu / mɨɬkùmì à sur̃təŋu

2. mɨ́ɬū / sɨɗàyū

22.  

3. mákr̃ù / makùr̃(ù)

23.  

4. fwɔ̄ɗù

24.  mɨɬkùmì à pu fwɔɗù

5. tufù

25.  mɨɬkùmì à pu tufù

6. kwà

26.  

7. mɨ́ɗɨ́fə̄

27.  

8. císū

28.  

9. ðə̀w

29. 

10. kúmɔ̀

30.  makùr̃ kùmì

11. kúmɔ̀ sur̃təŋu / kúmɔ̀ (à) pɪʒaŋ(u)

40.  fwɔɗ(u) kùmì

12. kúmɔ̀ (à) pumɨ́ɬu

50.  tuf kùmì

13. kúmɔ̀ (à) pu makur̃ù

60.  kwā kùmì

14. kúmɔ̀ pu fwɔɗù

70.  mɨɗɨfu kùmì

15. kúmɔ̀ pu tufù

80.  cɪs kùmì

16. kúmɔ̀ pu kwà

90.  ðu kùmì

17. kúmɔ̀ pu mɨ́ɗɨ́fə̄

100. ɣāru

18. kúmɔ̀ pu cisū

200.  

19. kúmɔ̀ pu ðə̀w

1000. 

20. mɨɬkùmì

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Prof. Charles H. Kraft, Fuller Theological Seminary, California, USA, July 18, 2007.

供资料的语言学家: Prof. Charles H. Kraft, 2007 年 7 月 18 日.

 

Other comments: South Marghi ( (Hildi)) has a decimal system.


 

Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]