Language name and location: Manchad (Pattani), India [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区曼查特语, 印度

 

1. itsə

21.  ɲʰid͡za it͡sə

2. jùʈə [d͡ʒùʈə]   

22.  ɲʰid͡za d͡ʒùʈə

3. ʂ̩umu

23.  ɲʰid͡za ʂ̩umu

4. pi

24.  ɲʰid͡za pi

5. ŋǎ

25.  ɲʰid͡za ŋǎ

6. trui

26.  ɲʰid͡za trui

7. ɲʰiji [ɲʰid͡ʒi]

27.  ɲʰid͡za ɲʰiji

8. re

28.  ɲʰid͡za re

9. ku

29.  ɲʰid͡za ku

10. sà

30.  ɲʰid͡za sà ( 20 + 10)

11. seidi

40.  ɲʰí ɲʰid͡za  ( 2 x 20 ) / ɲʰind͡za

12. saɲì

50.  ɲʰí ɲʰid͡zo sà

13. saʂum

60.  ʂum ɲʰid͡za ( 3 x 20)

14. sapi

70.  ʂum ɲʰid͡zo sà

15. saŋa

80.  pi ɲʰid͡za  ( 4 x 20)

16. satrui

90.  pi ɲʰid͡zo sà

17. saɲi

100. rà

18. sare

200. d͡ʒùʈə rà

19. sasku

1000. had͡ʒaːr  < Indo-Aryan

20. ɲʰid͡za

2000. d͡ʒùʈə had͡ʒaːr

 

Linguist providing data and dateː Prof. Suhnu Ram Sharma ,Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune, India. January 7, 1993, February 26, 2013.

供资料的语言学家: Prof. Suhnu Ram Sharma, 1993 年 1 月 7 日, 2013 年 2 月 26 日.

 

Other comments: Manchati is tonal language with a vigesimal system. Note on tones and traditional symbolsː  <v̀ > is a falling tone, < v̌ >= rising tone. š =IPA [ʃ],  c= IPA [ts],  d = IPA [d͡z],  j =IPA [ d͡ʒ ], ny =IPA [ɲ].


 

Back >> [ Home ] >> [ Sino-Tibetan ] >> [ Hmong-Mien / Miao-Yao ] >> [ Tai-Kadai ] >> [ Other Euro-Asians