Language name and locationː Gwandara, Nassarawa state, Nigeria [Ref to Ethnologue]
言名称和分布地区关达拉语, 尼日利亚中部纳萨拉瓦州

 

1. dā

21. ìʃìrín nì dā

2. bī

22. ìʃìrín nì bī

3. wúkù

23. ìʃìrín nì wúkù

4. hūrū

24. ìʃìrín nì hūrū

5. bʲàrī

25. ìʃìrín nì bʲàrī

6. ʃídà

26. ìʃìrín nì ʃídà

7. bókʷè

27. ìʃìrín nì bókʷè

8. tákùs

28. ìʃìrín nì tákùs

9. térà

29. ìʃìrín nì térà

10. góm̀

30. tàlàtín

11. góm̀ʃâdā

40. àrìbèní

12. góm̀ʃâbī

50. àmìsĩ́

13. góm̀ʃâwúkù

60. sìtín

14. góm̀ʃâhūrū

70. sèbèyín

15. góm̀ʃâbʲàrī

80. tàmànín

16. góm̀ʃâʃídà

90. tèsèyín

17. góm̀ʃâbókʷè

100. dèrī dā, 200. dèrī bī      

18. góm̀ʃâtákùs

400. dèrī hūru, 800. dèrī tákùs

19. góm̀ʃâtérà

1000. dūbū dā

20. ìʃìrín

2000. dūbū bī

 

Linguist providing data and dateː Mr. Kenneth Kunza Agwadu and Mr. Israel Wade, The Word for the World Initiative Nigeria (TWFTW), Nigeria, July 29, 2021
供资料的语言学家: Mr. Kenneth Kunza Agwadu and Mr. Israel Wade, 2021 年 7 月 29 日.

 

Other comments: Gwandara has a decimal system. The numbers from twenty onwards are replaced by Arabic loanwords and the numbers for hundred and thousand are borrowed from Hausa.


Language name and locationː Gwandara, Nassarawa state, Nigeria [Ref to Ethnologue]
言名称和分布地区关达拉语, 尼日利亚中部纳萨拉瓦州

 

1. da

21.  àʃȉríní ǹ da /  tùni m̀bé táɡə́r ( 12 + 8 )

2. bi

22.  àʃȉríní ǹ bi /  tùni m̀bé tãrã

3. úkù / úɡú ( Nimbia dialect)

23.  àʃȉríní ǹ úkù tùni m̀bé ɡwóm

4. huru / furu  ( Nimbia dialect)

24.  àʃȉríní ǹ huru ɡùme bi ( 12 x 2 )

5. bìyàri / bìyàr ( Nimbia dialect)

25.  àʃȉríní ǹ bìyàri

6. ʃídà / ʃídə́ ( Nimbia dialect)

26.  àʃȉríní ǹ ʃídà

7. bákwè / boʔo ( Nimbia dialect)

27.  àʃȉríní ǹ bákwè

8. tákùʃì / táɡə́r ( Nimbia dialect)

28.  àʃȉríní ǹ tákùʃì

9. tárà / tãrã ( Nimbia dialect)

29.  àʃȉríní ǹ tárà

10. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ / ɡwóm ( Nim. dialect)

30.  tàlàtíní  / ɡùme bi nì ʃìdə́ ( 12 x 2+6 )

11. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ da / kwáda *

40.  àrìbə̀yĩ́ /ɡùme úɡú nì furu ( 12 x 3+4 )

12. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ bi / tùni

50.  àmìsíní /ɡùme furu nì bi ( 12 x 4+2 )

13. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ úkù / tùni m̀bé da

60.  sìtíní / ɡùme bìyàr ( 12 x 5 )

14. ɡóm̀ / ɡóŋ̀ ʃáʔ huru/ tùni m̀bé bi

70.  sə̀bə̀yí/ɡ. bìyàr nì ɡwóm( 12 x 5+10 )

15. ɡóm̀ ʃáʔ bìyàri  / tùni m̀bé úɡú

80.  tàmànĩ́ /ɡ. ʃìdə́ nì táɡə́r ( 12 x 6+8 )

16. ɡóm̀ ʃáʔ ʃídà / tùni m̀bé furu

90.  tə̀sə̀yí /ɡùme boʔo nì ʃídə́ ( 12 x 7+6 )

17. ɡóm̀ ʃáʔ bákwè / tùni m̀bé bìyàr

100. də̀ri /ɡùme táɡə́r nì furu / wo da *

18. ɡóm̀ ʃáʔ tákùʃì / tùni m̀bé ʃídə́

200. də̀ri bi / wo nì ɡùme furu nì táɡə́r  *

19. ɡóm̀ ʃáʔ tárà  / tùni m̀bé boʔo

1000. dubu

20. àʃȉrín /  tùni m̀bé táɡə́r ( 12 + 8 )

2000.

 

Source: Shuji Matsushita, 1974. A comparative vocabulary of Gwandara dialects . Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Japan
料來源: 松下周二,A comparative vocabulary of Gwandara dialects .
日本东京大
亚非语言文化研究所, 1974 年.

 

Other comments: The numbers after ten for the six Gwandara dialect are different. In Koro dialect, the numbers from twenty onwards are replaced by Arabic loanwords. In Gitata dialect, they has a vigesimal system mixing Arabic loans with traditional numbers. The numbers from 11 to 19 areː ɡóŋ̀ ʃáʔ da ... ɡóŋ̀ ʃáʔ tə́rà ; numbers 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 and 1000 areː 20 is àʃȉrín / ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi, 24 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi ǹ puru, 25 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo bi ǹ  bìyàri, 30 is ɡóŋ̀ ɡɨ́zo úkù, 40 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bi

( 20 x 2), 50. is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bi ǹ ɡóŋ ( 20 x 2 + 10), 60 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo úkù, 70 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo úku ǹ ɡóŋ, 80 is  àʃȉríŋ ɡɨ́zo puru, 90 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo puru ǹ ɡóŋ, 100 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo bìyàri, 200 is àʃȉríŋ ɡɨ́zo ɡóŋ, 1000 is àʃȉríàʃȉríŋ ɡɨ́zo ɡóŋ. In Nimbia dialect, they adopted a duodecimal system which might be influenced by nearby Platoid languages, n Nimbia dialect, the number for 100 is ' ɡùme táɡə́r nì furu '1000' is ' wo boʔo nì ɡùme kwáda nì furu '.


 

Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]