Language name and locationː Diri, Bauchi state, Nigeria [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区迪里语, 尼日利亚东北部包奇州

 

1. num

21.   həw / kwuɬ bayasì rɔ̀p yɛnùm nə̀num

2. rɔp

22.  

3. mɪyaxkən

23.  

4. wupsɛ

24.   həw yɛnùm nə̀wupsɛ

5. nəmtəm

25.   həw yɛnùm nə̀nəmtəm

6. mukkə̀

26.  

7. ŋyɪniŋɡì

27.  

8. wùzupsè (2 x 4)

28.  

9. vwanùm (10 - 1)

29.  

10. kwuɬ

30.   kwuɬ bayasì mɪyaxkən

11. kwuɬ cɛ̀t nùm

40.   kwuɬ bayasì wupsɛ

12. kwuɬ cɛ̀t rɔ̀p

50.   kwuɬ bayasì nəmtəm

13. kwuɬ cɛ̀t mɪyaxkən

60.   kwuɬ bayasì mukkə̀

14. kwuɬ cɛ̀t wupsɛ

70.   kwuɬ bayasì ŋyɪniŋɡì

15. kwuɬ cɛ̀t nəmtəm

80.   kwuɬ bayasì wùzupse

16. kwuɬ cɛ̀t mukkə̀

90.   kwuɬ bayasì vwanùm

17. kwuɬ cɛ̀t ŋyɪniŋɡì

100.  kwuɬ bayasì kwuɬ

18. kwuɬ cɛ̀t wùzupse

200.

19. kwuɬ cɛ̀t vwanùm

1000.

20. kwuɬ bayasì rɔ̀p

2000.

 

Linguist providing data and dateː Prof. Charles H. Kraft, Fuller Theological Seminary, California, USA, July 18, 2007.

供资料的语言学家: Prof. Charles H. Kraft, 2007 年 7 月 18 日.

 

Other comments: Diri has a decimal system. Diri (Diryawa) is an Afro-Asiatic language of West Chadic branch spoken in Bauchi State, Nigeria by approximately 7,200 native speakers.


 

Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]