Language name and locationː Boga, Adamawa state, Nigeria [Refer to Ethnologue]

语言名称和分布地区: 博加语, 尼日利亚阿达马瓦州

 

1. ɨrtà

21.  kùm cì cap ɨrtà

2. cə̀p

22.  

3. məkkən

23.  

4. fwəɗà

24.  kùm cì cap fwəɗà

5. ɗurmən

25.  kùm cì cap ɗurmən

6. tyɛ̀xxɛɬ

26.  

7. mwut

27.  

8. fwotfwə̀ɗà (2 x 4)

28.  

9. hàhìrta  (10 – 1)

29. 

10. kum

30.  kùm cì maxə̀n

11. kum nɡɨ̀rɨnsì ɨrtà

40.  kùm cì fwəɗà

12. kum nɡɨ̀rɨnsì suri

50.  kùm cì ɗurmən

13. kum nɡɨ̀rɨnsì maxə̀n

60.  kùm cì yɛ̀xxɛɬ

14. kum nɡɨ̀rɨnsì fwəɗà

70.  kùm cì mwut

15. kum nɡɨ̀rɨnsì ɗurmən

80.  kùm cì fwotfwə̀ɗa

16. kum nɡɨ̀rɨnsì tyɛ̀xxɛɬ

90.  kùm cì hàhìrta

17. kum nɡɨ̀rɨnsì mwut

100. kum cì kum

18. kum nɡɨ̀rɨnsì fwotfwə̀ɗa

200.  

19. kum nɡɨ̀rɨnsì hàhìrta

1000. 

20. kùm cì cap

2000. 

 

Linguist providing data and dateː Prof. Charles H. Kraft, 18 July, 2007
Fuller Theological Seminary, California, USA

提供资的语言学家: Prof. Charles H. Kraft, 2007 年 7 月 18 日.

 

Other comments: Boga or (Boka) has a decimal system. Boga (also known as Boka) is an Afro-Asiatic language of Biu-Mandara branch spoken in Adamawa State of Northeast Nigeria by approximately 10,000 speakers.


 

Back >> [ Home ] >> [ Afro-Astiatic ] >> [ Nilo-Saharan ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Khoisan ]
>> [ Other Isolates and Unclassified African languages ]