Language name and locationː Bathari, Dhofar, Oman, Yemen [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴塔里, 阿曼苏丹国西南部佐法尔省

 

1. ɑ:d  (masculine)/ ejt ( feminine)

21.  wɑːħid wa-ʕiʃriːn  

2. θe'roh~θere:h (m.) / θere:t (fem.) 

22.  ʔiθnɑjn wa-ʕiʃriːn

3. ɬɔ:θiːt ~ɬɔ:θeːt(m.)/ɬhə:liːθ~ɬhə:leːθ (f.)

23.  θɑlɑːθ wa-ʕiʃriːn 

4. rib'ʕɑt~ ʔɑrbə'ʕot (m.) /'ʔɑrbɑʕ (f.)

24.  ʔɑrbɑʕ wa-ʕiʃriːn

5. xəmmɔːh(masc.) /xɑːməh (fem.)

25.  xɑmsɑ wa-ʕiʃriːn 

6. jətiːt~jəteːt (masc.) / het (fem.)

26.  sittɑ wa-ʕiʃriːn

7. həbəʕiːt ~həbəʕeːt (m)/ hɑːbɑʕ (f.)

27.  sɑbʕɑ wa-ʕiʃriːn

8. θəməniːt~θəməneːt/θemeːni~θəmɔːni 

28.  θɑmɑːn wa-ʕiʃriːn

9. sɑʕiːt ~sɑʕeːt (masc.) / 'sɑʕ (fem.)

29.  tisʕɑ wa-ʕiʃriːn

10. ʕiɬiriːt (masc.) / ʕɑːɬɑr (fem.)

30.  θɑlɑːθiːn 

11. ħədʕɑʃɑr (< Arabic )

40.  ʔɑrbʕiːn 

12. θinʕɑʃe(r) 

50.  xɑmsiːn  

13. θəlɑːθt-ʕɑʃ(r)

60.  sittiːn

14. ʔɑrbɑʕt-ʕɑʃ(r)

70.  sɑbʕiːn

15. xɑmst-ʕɑʃ(r)

80.  θɑmɑːniːn

16. sit-ʕɑʃ(r)

90.  tisʕiːn

17. sɑbɑʕt-ʕɑʃ(r)

100. mi'jɔːt,  miʔ (plural )

18. θəːmɑːnt-ʕɑʃ(r)

200. mi'jɔti

19. tisɑʕt-ʕɑʃ(r)

1000. ʔɑlf,  ʔɑːlɑːf (plural )

20. ʕiʃriːn (< Arabic )

2000. ʔɑlfɑjn

 

Linguist providing data and dateː Dr. Miranda Morris, University of St. Andrews (Honorary Research Fellow), UK,  April 30, 2013, June 24 30, 2013.

供资料的语言学家: Dr. Miranda Morris, 2013 年 4 月 30 日, 2013 年 6 月 24 日.

 

Other comments: Bathari has a decimal system. Bathari is an seriously endangered language with less than twenty fluent speakers in Oman, all of whom are bi-lingual with Arabic. 
Note the following differences between traditional Semitic phonetic symbols and IPA transcriptionsː
1. / t̩/ is an emphatic alveolar stop, IPA [tʼ]
2. /t̠/ voiceless interdental fricative, IPA [θ]
3. /ś/ voiceless lateral fricative, IPA [ɬ]
4. /y/ voiced palatal approximant, IPA [j]
5. /h̠ / voiceless glottal fricative, IPA [ħ]
Vowelsː  /a/ = IPA [ɑ], /i/ = IPA [i], /u/ = IPA [u],  /ē/ is around IPA [eː], /ā/ = IPA [ɑː]