Language name and locationː Bana, Far North Region, Cameroon [Ref to Ethnologue]

言名称和分布地区巴那语, 喀麦隆最北部的极北区 

 

1. tánə̀

21.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ tánə̀tí

2. bákə̀

22.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ bákə̀tí

3. máhə̀kánə̀

23.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ máhə̀kánə̀tí

4. fáɗə̀

24.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ fáɗə̀tí

5. cífə̀

25.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ cífə̀tí

6. kwáŋ

26.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ kwáŋtí

7. bə̀rfàŋ

27.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ bə̀rfàŋtí

8. də̀ɣə̀sə̀

28.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ də̀ɣə̀sə̀tí

9. mə̀ɬísɗə̀

29.  bákə̀ mə̀cə̀kə̀ mə̀ɬíɗə̀tí

10. mə̀ŋ

30.  máhə̀kánə̀ mə̀cə̀kə̀

11. mə̀ŋ lə̀ tánə̀

40.  fáɗə̀ mə̀cə̀kə̀

12. mə̀ŋ lə̀ bakə

50.  cífə̀ mə̀cə̀kə̀

13. mə̀ŋ lə̀ mahkan

60.  kwáŋ mə̀cə̀kə̀

14. mə̀ŋ lə̀ faɗə

70.  bə̀rfàŋ mə̀cə̀kə̀

15. mə̀ŋ lə̀ cifə

80.  də̀ɣə̀sə̀ mə̀cə̀kə̀

16. mə̀ŋ lə̀ kwaŋ

90.  mə̀ɬísɗə̀ mə̀cə̀kə̀

17. mə̀ŋ lə̀ mbərfəŋ

100. bə̀lə̀ə̀kwə̀

18. mə̀ŋ lə̀ dəghəs

200. bə̀lə̀ə̀kwə̀ bákə̀

19. mə̀ŋ lə̀ məsliɗ

1000. mbə̀lə̀

20. bákə̀ mə̀cə̀kə̀

2000. mbə̀lə̀ bákə̀

 

Linguist providing data and dateː Dr. Ndokobai Dadak, Department of Linguistics, University of Yaoundé I / CABTAL, Yaoundé, Cameroon. March 9, 2009.

供资料的语言学家: Dr. Ndokobai Dadak, 2009 年 3 月 9 日.

 

Other comments: Bana numeral system is rather different from other Chadic languages.

Bana is a Chadic language of the Biu–Mandara branch spoken in the department of Mayo-Tsanaga in northern Cameroon by approximately 23,000 speakers.


Language name and locationː Bana, Far North Region, Cameroon [Ref to Ethnologue]

言名称和分布地区巴那语, 喀麦隆最北部的极北区 

 

1. kwətiŋ

21.  bakə mətsək taŋti

2. bakə

22.  bakə mətsək bakəti

3. mahkan

23.  bakə mətsək mahkanti

4. faɗə

24.  bakə mətsək faɗəti

5. cifə

25.  bakə mətsək cifəti

6. kwaŋ

26.  bakə mətsək kwaŋti

7. mbərfəŋ

27.  bakə mətsək mbərfəŋti

8. dəghəs

28.  bakə mətsək dəghəsti

9. məsliɗ

29.  bakə mətsək məsliɗti

10. məŋ

30.  mahkan mətsək

11. məŋ lə taŋ

40.  faɗə mətsək

12. məŋ lə bakə

50.  cifə mətsək

13. məŋ lə mahkan

60.  kwaŋ mətsək

14. məŋ lə faɗə

70.  mbərfəŋ mətsək

15. məŋ lə cifə

80.  dəghəs mətsək

16. məŋ lə kwaŋ

90.  məsliɗ mətsək

17. məŋ lə mbərfəŋ

100. bələkwə

18. məŋ lə dəghəs

200. bələkwə bakə

19. məŋ lə məsliɗ

1000. mbəl

20. bakə mətsək

2000. mbəl bakə

 

Linguist providing data and dateː Mr. Simon Zra and Dr. Robert Hedinger, Summer Institute of Linguistics, Cameroon, August 2, 1994.

供资料的语言学家: Mr. Simon Zra and Dr. Robert Hedinger, 1994 年 8 月 2 日.

 

Other comments: Bana has a decimal system. Bana is a Chadic language of the Biu–Mandara branch spoken in the department of Mayo-Tsanaga in northern Cameroon by approximately 23,000 speakers.