Language name and locationː Wumbvu, Gabon, Gongo [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区温布语, 加蓬共和国南部恩古涅省及刚果共和国境内

 

1. yɔ́ɔ́tù

21. 

2. byɔ́ɔ́lɛ̀

22. 

3. bìsáátù

23. 

4. bìnáyì

24. 

5. bìtáɲì

25. 

6. ùntúúbà

26. 

7. ùntsààmì

27. 

8. ùmpwɔ́ɔ́mɔ̀

28. 

9. bètáɲìnèbènáyì ( 5+4 )

29. 

10. ìkú

30.  mə̀kùmə̀sáátù

11. ìkúnèyɔ́ɔ́tù

40.  mə̀kùmə̀náyì

12. ìkúnèbyɔ́ɔ́lɛ̀

50.  mə̀kùmə̀táyì

13. ìkúnèbèsáátú

60.  mə̀kùmùntúúbà

14. ìkúnèbènáyì

70.  mə̀kùmùntsáámì

15. ìkúnèbètáɲi

80.  mə̀kùmùmpwɔ́ɔ́mɔ̀

16. ìkúnùntúúbà

90.  mə̀kùmètáɲìnèbènáyì

17. ìkúnùntsààmì

100.

18. ìkúnùmpwɔ́ɔ́mɔ̀

200. 

19. ìkúnèbètáɲìnèbènáyì

1000.

20. mə̀kùmɔ́ɔ́lɛ̀

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Soraya Mokrani, Dynamique Du Langage, University of Lyon, Lyon, France. July 26, 2011.
供资料的语言学家: Dr. Soraya Mokrani, 2011 年 7 月 26 日.

 

Other comments: Wumbvu or Wumvu is spoken by approximately 29,000 speakers in

Ngounié province: east of Lébamba to Malinga (Congo), Lekindou and Rebe villages, Gabon as well as Congo. Wumbvu or Wumvu has a decimal system. In this dialect, numbers 7 and 8 might be loanwords from neighboring language.


Language name and locationː Wumbvu, Gabon, Gongo [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区温布语, 加蓬共和国南部恩古涅省及刚果共和国境内

 

1. pɔ́ːkɔ̀

21.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ yɔ̌ːtò

2. yɔ̀ːrɛ́ / yɔ̀ːlɛ́

22.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ byɔ́ːlɛ́

3. ʃáːtó

23.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ ʃáːtó

4. náyì

24.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ náyì

5. táːyì

25.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ táːyì

6. ntóːbá

26.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ ntóːbá

7. táyì nɛ̀ byɔ́ːlɛ́ / yɔ́ːrɛ́ ( 5+2 )

27.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ bítáyì nɛ̀ byɔ́ːlɛ́

8. táyì nɛ̀ ʃáːtó ( 5+3 )

28.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ bítáyì nɛ̀ bíʃáːtó

9. táyì nɛ̀ náyì ( 5+4 )

29.  mɛ̀kó mɔ́ːlɛ nɛ̀ bítáyì nɛ̀ náyì

10. dʒíkó

30.  mɛ̀kó mɛ́ʃáːtó

11. dʒìkó nɛ̀ yɔ̌ːtò

40.  mɛ̀kó mɛ́náyì

12. dʒìkó nɛ̀ byɔ́ːlɛ́

50.  mɛ̀kó mɛ́táyì

13. dʒìkó nɛ̀ ʃáːtó

60.  mɛ̀kó ntóːbá

14. dʒìkó nɛ̀ náyì

70.  mɛ̀kó mɛ́táyì nɛ̀ byɔ́ːlɛ́

15. dʒìkó nɛ̀ táyì

80.  mɛ̀kó mɛ́táyì nɛ̀ mɛ́ʃáːtó

16. dʒìkó nɛ̀ ntóːbá

90.  mɛ̀kó mɛ́táyì nɛ̀ mɛ́náyì

17. dʒìkó nɛ̀ bítáyì nɛ̀ byɔ́ːlɛ́

100. ḿlóːné

18. dʒìkó nɛ̀ bítáyì nɛ̀ bíʃáːtó

200. mílóné myɔ́ːlɛ́

19. dʒìkó nɛ̀ bítáyì nɛ̀ náyì

1000. dʒìkó dʒɛ́ mìkámá ( 10 x 100 ) *

20. mɛ̀kó mɔ́ːlɛ́

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Jean A. Blanchon, University of Lyon, France, January 20, 1999.
供资料的语言学家: Dr. Jean A. Blanchon, 1999 年 1 月 20 日.

 

Other comments: Wumbvu or Wumvu is spoken by approximately 29,000 speakers in

Ngounié province: east of Lébamba to Malinga (Congo), Lekindou and Rebe villages, Gabon as well as Congo. Wumbvu has a decimal system with special construction for numbers 7, 8 and 9. The word 'mìkámá' in 1000 has borrowed from Isangu or a neighboring language.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]