Language name and locationː Tsonga, South Africa, Mozambique [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区聪加语, 南非共和国, 莫桑比给, 史瓦帝尼及津巴布韦

 

1. ŋwè

21.  màkúmémbír̤íŋwè

2. ᵐbìr̤í

22.  màkúmémbír̤ímbìr̤ì

3. n̤árù

23.  màkúmémbír̤ín̤árù

4. mùnè

24.  màkúmémbír̤ímùnè

5. ⁿtlʰánù

25.  màkúmémbír̤íntlʰánù

6. tsèβú

26.  màkúmémbír̤ítsèβú

7. ⁿkómbó

27.  màkúmémbír̤íŋkómbó

8. ⁿh̤ùŋɡú

28.  màkúmémbír̤íŋhùŋɡú

9. ᵑkájé

29.  màkúmémbír̤íkájé

10. kʰúmè

30.  màkúmén̤àrù

11. kʰúmèŋwè

40.  màkúmémùnè

12. kʰúmèmbir̤í

50.  màkúmétlʰánù

13. kʰúmèn̤àrù

60.  màkúmétsèβú

14. kʰúmèmùnè

70.  màkúmékómbó

15. kʰúmèntlʰánù

80.  màkúmén̤ùŋɡú

16. kʰúmètsèβù

90.  màkúmékájé

17. kʰúmèŋkómbó

100. ⁿdzànà

18. kʰúmèn̤ùnɡú

200. màdzànàmbìr̤ì 

19. kʰúmèkájé

1000. ɡìdì

20. màkúmèmbìr̤ì  

2000. màɡìdìmbìr̤ì  

 

Linguist providing data and dateː Dr. Seunghun J. Lee, Department of English, Central Connecticut State University, New Britain, Connecticut, USA and Mr. Morris T. Babane, University of Venda, South Africa. January 14, 2011.

供资料的语言学家: Dr. Seunghun J. Lee and Mr. Morris T. Babane. 2011 年 1 月 14 日.

 

Other comments: Tsonga (Xitsonga) or Changana, Shangana is spoken by approximately

10,000,000 speakers in Limpopo and Mpumalanga provinces, South Africa, as well as well Mozambique, Eswatini and Zimbabwe. Tsonga (Xitsonga) has two different numeral systems: a quinary one and a decimal one. 


Language name and locationː Tsonga, Mozambique  [Refer to: Ethnologue]

言名称和分布地区聪加语 (Changana语), 莫桑比给, 南非共和国, 斯威士兰, 津巴布韦

 

1. -nʼwè

21.  màkúmè màmbírhì ni -nʼwè

2. -mbirhí

22.  màkúmè màmbírhì ni -mbìrhì

3. -nhárhù

23.  màkúmè màmbírhì ni -nhárhù

4. -múnè

24.  màkúmè màmbírhì ni -múnè

5. ntlhánù

25.  màkúmè màmbírhì ni ntlhánù

6. ntlhánù ni -nʼwè    ( 5 + 1 )

26.  màkúmè màmbírhì ni ntlh. ni -nʼwè

7. ntlhánù ni-mbìrhì  ( 5 + 2 )

27.  màkúmè màmbírhì ni ntlh. ni -mbìrhì

8. ntlhánù ni -nhárhù ( 5 + 3 )

28.  màkúmè màmbírhì ni ntlh. ni -nhárhù

9. ntlhánù ni -múnè   ( 5 + 4 )

29.  màkúmè màmbírhì ni ntlh. ni -múnè

10. khúmè

30.  màkúmè mànhárhù

11. khúmè ni dí -nʼwè

40.  màkúmè wà màmúnè

12. khúmè ni màbídì

50.  màkúmè wà màkúmè

13. khúmè ni màrárú

60.  màkúmè wà màkúmè ni -nʼwè 

14. khúmè ni mùní

70.  màkúmè wà màkúmè ni -mbìrhì

15. khúmè ni

80.  màkúmè wà màkúmè ni -nhárhù 

16. khúmè ni ntlhánù ni -nʼwè 

90.  màkúmè wà màkúmè ni -múnè

17. khúme ni ntlhánù ni -mbìrhi

100. dzànà

18. khúme ni ntlhánù ni -nhárhù 

200. madzànà màmbìrhì 

19. khúme ni ntlhánù ni -múnè 

1000. ɡìdì

20. màkúmè màmbírhì

2000. maɡìdì màmbìrhì

 

Linguist providing data and dateː Dr. David Langa & Ms. Madalena Simbine, Eduardo Mondlane University, Mozambique. September 9, 2009.

供资料的语言学家: Dr. David Langa & Ms. Madalena Simbine. 2009 年 9 月 9 日.

 

Other comments: Tsonga (Xitsonga) or Changana, Shangana is spoken by approximately

10,000,000 speakers in Limpopo and Mpumalanga provinces, South Africa, as well as well Mozambique, Eswatini and Zimbabwe. Tsonga (Xitsonga) has two different numeral systems: a quinary one and a decimal one, the above is the quinary system.


Language name and locationː Tsonga, Mozambique, South Africa [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区聪加语 (Changana语), 莫桑比给, 南非共和国, 斯威士兰, 津巴布韦

 

1. -nʼwè

21.  màkúmè mbirhí nʼwè

2. -mbirhí

22.  màkúmè mbirhí mbìrhì

3. -nhárhù

23.  màkúmè mbirhí nhárhù

4. -múnè

24.  màkúmè mbirhí múnè

5. ntlhánù

25.  màkúmè mbirhí ntlhánù

6. tsévù

26.  màkúmè mbirhí tsévù

7. nkómbò

27.  màkúmè mbirhí nkómbò

8. nhúnɡù

28.  màkúmè mbirhí nhúnɡù

9. káyí

29.  màkúmè mbirhí káyí

10. khúmè

30.  màkúmè mànhárhù

11. khúmè nʼwè

40.  múnè wá màkúmè

12. khúmè mbirhí

50.  ntlhánù wá màkúmè 

13. khúmè nhárhù

60.  màkúmè tsévù

14. khúmè múnè

70.  màkúmè nkómbò

15. khúmè ntlhánù

80.  màkúmè nhúnɡù

16. khúmè tsévù

90.  màkúmè káyí

17. khúmè nkómbò

100. dzànà

18. khúmè nhúnɡù

200. madzànà mbìrhì 

19. khúmè káyí

1000. ɡìdì

20. màkúmè mbirhí 

2000. maɡìdì mbìrhì  

 

Linguist providing data and dateː Dr. David Alberto Seth Langa & Ms. Madalena Simbine, Eduardo Mondlane University, Mozambique. September 9, 2009.

供资料的语言学家: David Alberto Seth Langa & Ms. Madalena Simbine. 2009 年 9 月 9 日.

 

Other comments: Tsonga or Changana has two different numeral systems: a quinary one and a decimal one. The above is the modern decimal system.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]