Language name and locationː Ntumbede, Gabon [Not reported on Ethnologue]
言名称和分布地区恩通贝德语, 加蓬共和国

 

1. íwótó

21.  màbómábànàyíwótò

2. bə́bà

22. 

3. bə́rárè 

23. 

4. bə́náyɛ̀

24. 

5. bə́tánè

25. 

6. bə́tánàyíwótó ( 5 + 1 )

26. 

7. bə́tánàbə́bà    ( 5 + 2 )

27. 

8. bə́tánàbə́rárè  ( 5 + 3 )

28. 

9. bə́tánàbə́náyè ( 5 + 4 )

29. 

10. dʒómɛ̀

30.  màbómárárɛ̀

11. dʒómɛ̀naỳíwótó 

40.  màbómánáyɛ̀

12. dʒómùnàbə́bà

50.  màbómátánɛ̀

13. dʒómúnàbə́rár(è)

60.  màbómátánnàyíwótò

14. dʒómúnàbə́náyɛ̀

70.  màbómátánàbə́bà

15. dʒómúnàbə́tán(ə̀)

80.  màbómátánàbə́ráre(è)

16. dʒómúnàtánnàyíwótò

90.  màbómátánàbə́náyɛ̀

17. dʒómúnàbə́tánnàbə́bà

100. nlónè

18. dʒómúnàbə́tánàbə́rárɛ̀

200. 

19. dʒómúnàbə́tánnàbə́náyɛ̀

1000.  

20. màbómábà

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Soraya Mokrani, Dynamique Du Langage, University of Lyon, Lyon, France. July 26, 2011.
供资料的语言学家: Dr. Soraya Mokrani, 2011 年 7 月 26 日.

 

Other comments: Nutumbede is a language of Bantu B.205.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]