Language name and locationː Mwesa, Gabon [Not reported on Ethnologue]
言名称和分布地区姆韦萨语, 加蓬共和国

 

1. íwòtò

21.  mìkámìmbánàìwòtò

2. bíbá

22. 

3. bílál(ù)

23. 

4. bíná

24. 

5. bítà

25. 

6. bítánáwòtò ( 5+1 )

26. 

7. bítánábíbá  ( 5+2 )

27. 

8. mwàmbì

28. 

9. bítánàbínà  ( 5+4 )

29. 

10. dyómù

30.  mìkámìlálù

11. dyómə́nàíwòtò 

40.  mìkámìná

12. dyómúnàbíbá

50.  mìkámìtá

13. dyómúnàbílálù

60.  mìkámìtánàwòtò

14. dyómúnàbínà

70.  mìkámìtánàmìmbá

15. dyómúnàbítá

80.  mìkámìmwâmbì

16. dyómúnàtânáwōtō

90.  mìkámìmwâmbìnàbìnà  

17. dyómúnàbítânàbíbá

100. sínɛ̀

18. dyómúnàbítânàbílálù

200. 

19. dyómúnàbítânàbínà

1000.  

20. mìkámímbá

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Soraya Mokrani, Dynamique Du Langage, University of Lyon, Lyon, France. July 26, 2011.
供资料的语言学家: Dr. Soraya Mokrani, 2011 年 7 月 26 日.

 

Other comments: Mwesa is a Bantu language of B.22D. Mwesa has a decimal system with special formations for numbers 6,7 and 9.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]