Language name and location: Mmaala, Centre region, Cameroon [Refer to Ethnologue]言名称和分布地区姆马拉语, 喀麦隆中部大区姆巴姆-伊努布州博基托区南部

 

1. bùmʷòm

21.  nìtʰín nò bùmʷòm (20+1)

2. mâːndɛ̀

22.  nìtʰín nà mâːndɛ̀

3. mádád̥ɔ̀

23.  nìtʰín nà bádád̥ɔ̀

4. ménî

24.  nìtʰín nè bénî

5. mátʰán

25.  nìtʰín nà mátʰán

6. màtʰíndàd̥

26.  nìtʰín nà màtʰíndàd̥

7. màtʰíndàd̥ nò mʷòm   (6+1)

27.  nìtʰín nà màtʰíndàd̥ nò mʷòm

8. máɲí-màɲɛ̀

28.  nìtʰín nà máɲí-màɲɛ̀

9. máɲí-màɲɛ́ nò mʷòm (8+1)

29.  nìtʰín nà máɲí-màɲɛ́ nò mʷòm

10. mátʰ

30.  nìtʰín nà bátʰ ( '20 with 10')

11. mátʰ nò bùmʷòm     (10+1)

40.  ètʰín àndɛ́ ( 20's two )

12. mátʰ nà mâːndɛ̀       (10+2)

50.  ètʰín àndɛ́ nà bátʰ

13. mátʰ nà mádád̥ɔ̀      (10+3)

60.  ètʰín àdád̥ɔ̀ ( 20's three )

14. mátʰ nè ménì          (10+4)

70.  ètín àdád̥ɔ̀ nà bátʰ

15. bùɲò

80.  ètʰín énì ( 20's four )

16. bùɲò nò bùmʷòm    (15+1)

90.  ètʰín énì nà bátʰ

17. bùɲò nà mâːndɛ̀      (15+2)

100.  ètʰín àtʰán ~ nʊ̀ɡɔ́n

18. bùɲò nà mádád̥ɔ̀     (15+3)

200.  dʊ̀ɡɔ́n ândɛ̀

19. bùɲò nè ménì         (15+4)

1000. dʊ̀ɡɔ́n dʷàtʰ ~ tʰɔ́sɛ̀n ~ nɔ̀ntʃ

20. nìtʰín

2000. bɔ̀tʰɔ́sɛ̀n bândɛ́ ~ dɔ̀ntʃ ândɛ̀

 

Linguist providing data and dateː Dr. Ginger Boyd, SIL, Cameroon, March 13, 2007.
供资料的语言学家: Dr. Ginger Boyd, 2007 年 3 月 13 日.

 

Other comments: Mmaala or Numaala is spoken by approximately 8,000 speakers in
Centre region: Mbam-and-Inoubou division, Mmala canton, in and south of Bokito,

Southern Cameroon. Numaala or Mmaala has a vigesimal system with five-based substructure and a single word for fifteen. With the exception of 8, Numaala has a typical Bantu base five system. The number 'thousand' tʰɔ́sɛ̀n is an English loanword.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]