Language name and location: Masaaba, Bugisu region, Uganda [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区: 马萨巴语 (北部方言( N. Dialect)), 乌干达东部巴吉苏地区

 

1. jóːɲènè

21.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí mʷêmú

2. zìβìɾì   

22.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí mûβíɾí  

3. zìtʰɑ̀ɾ̪ú / zìdɑ̀tù

23.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí mûsɑ́tù

4. zíné

24.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí mûɲɑ́

5. zìt̪ɑ́ːnó

25.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí mûtɑ̂ːnò

6. zíséːsɑ̀βɑ̀ / mùkɑ̀ːɡɑ̀

26.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí múmùkɑ̂ːɡɑ̀

7. mùsɑ́ˑᶬvù

27.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí múmùsɑ́ˑᶬvù

8. mùnɑ́ːnɑ̀

28.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí múmùnɑ́ːnɑ̀

9. mʷèˑⁿdɑ́

29.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí múmʷèˑⁿdɑ́

10. lîːkùmì

30.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːsɑ́tù

11. lîːkùmì nɑ́jóːɲènè

40.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːnɑ́

12. lîːkùmì nɑ̀zìβìɾì

50.  (mɑ̀kúmì) ɑ̀tɑ̂ːnò

13. lîːkùmì nɑ̀zìdɑ̀tù

60.  ŋ̩kɑ̂ːɡɑ̀

14. lîːkùmì nɑ́zìné 

70.  n̩sɑ́ˑᶬvú

15. lîːkùmì nɑ́zìtɑ́ːnò

80.  t͡ʃìnɑ́ːnɑ́

16. lîːkùmì nɑ̀mùkɑ̂ːɡɑ̀

90.  t͡ʃèˑⁿdɑ́

17. lîːkùmì nɑ̀mùsɑ́ˑᶬvù

100. t͡ʃìkúmí

18. lîːkùmì nɑ̀mùnɑ́ːnɑ̀

200. βíkúmí βìβíɾì

19. lîːkùmì nɑ̀mʷèˑⁿdɑ́

1000. lùkúmí

20. (mɑ̀kúmì) ɑ̀ːβíɾí

2000. ŋ̩kúmí βìβíɾì

 

Linguist providing data and dateː Mr. Richard Nzogi, Summer Institute of Linguistics, Uganda / PhD candidate, Centre for Linguistics, Leiden University, Netherlands, December 1, 2008.

供资料的语言学家: Mr. Richard Nzogi, 2008 年 12 月 1 日.

 

Other comments:  Masaaba or Masaba (Northern dialect) has a decimal system. Masaaba (Lumasaaba), sometimes known as Gisu (Lugisu) after one of its dialects, is a Bantu language spoken by more than two million people in East Africa. The Gisu dialect in eastern Uganda is mutually intelligible with Bukusu, spoken by ethnic Luhya in western Kenya.


Language name and location: Masaaba, Bugisu region, Uganda [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区马萨巴语 (南部方言 ( S. Dialect)), 乌干达东部巴吉苏地区

 

1. n̩dʷèlɑ́

21.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀ⁿdʷèːlɑ́

2. t͡sìβìɾí   

22.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀t͡sìβìɾí

3. t͡sìtɑ̀ɾú

23.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀t͡sìtɑ̀ɾú

4. t͡síné

24.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀t͡síné

5. t͡síɾɑ́ːnò 

25.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀t͡síɾɑ́ːnò 

6. t͡síséːsɑ̀βɑ̀

26.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀t͡síséːsɑ̀βɑ̀

7. mùsɑ́ˑᶬfú

27.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀mùsɑ́ˑᶬfú

8. çìnɑ́ːnê

28.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nàçìnɑ́ːnê

9. çʸèˑⁿdɑ́

29.  (kɑ́mɑ̀xúmí) xɑ̀βìɾí nɑ̀çʸèˑⁿdɑ́

10. lîːxùmì

30.  kɑ́mɑ̀xúmí xɑ̀tɑ̀ɾú

11. lîːxùmì nɑ̀ⁿdʷèːlɑ́

40.  kɑ́mɑ̀xúmí xɑ́né

12. lîːxùmì nɑ̀t͡sìβìɾí

50.  kɑ́mɑ̀xúmí xɑ́ɾɑ́ːnò

13. lîːxùmì nɑ̀t͡sìtɑ̀ɾú

60.  kɑ́mɑ̀xúmí kɑ́séːsɑ̀βɑ̀

14. lîːxùmì nɑ̀t͡síné

70.  kɑ́mɑ̀xúmí mùsɑ́ˑᶬfú

15. lîːxùmì nɑ̀t͡síɾɑ́ːnò 

80.  kɑ́mɑ̀xúmí çìnɑ́ːnê

16. lîːxùmì nɑ̀t͡síséːsɑ̀βɑ̀

90.  kɑ́mɑ̀xúmí çʸèˑⁿdɑ́

17. lîːxùmì nɑ̀mùsɑ́ˑᶬvù

100. t͡síːmʸɑ́ * / t͡sísòˑⁿdé t͡sítʷèˑlɑ́

18. lîːxùmì nɑ̀çìnɑ́ːné

200. βíːmʸɑ́ / βìsòˑⁿdé βìβìɾí

19. lîːxùmì nɑ̀çʸèˑⁿdɑ́

1000. xúmúxɑ́ⁿdɑ́ 

20. xɑ́mɑ̀xúmí xɑ̀βíɾí

2000. çímíxɑ́ⁿdɑ́ çìβìɾí 

 

Linguist providing data and dateː Dr. Richard Nzogi, Summer Institute of Linguistics, Uganda, December 1, 2008.

供资料的语言学家: Dr. Richard Nzogi, 2008 年 12 月 1 日.

 

Other comments: Some numerals of Southern dialect of Masaaba are different from

those of Northern dialect. The word ''mʸɑ'' in 100 and 200 is a load from Swahili.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]