Language name and location: Lozi (Silozi), Zambia, Zimbabwe [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区洛齐语, 赞比亚南部省和西部省, 津巴布韦, 纳米比亚, 博茨瓦纳

 

1. -ɲwì

21.  màʃúmè àmàβélì nìkálì káɲwì

2. -βelí

22.  màʃúmè àmàβélì nìtòtùβélí

3. -tálù

23.  màʃúmè àmàβélì nítòtùlálu

4. -nè

24.  màʃúmè àmàβélì nítòtúne

5. kètálìzóɦò

25.  màʃúmè àmàβélì níkètálìzóɦò

6. sìlèlà / kètálìzóɦò nìkálì káɲwì / *

26.  màʃúmè àmàβélì níkètálìzóɦò + 1

7. sùpà / kètálìzóɦò nìtòtùβélí *

27.  màʃúmè àmàβélì níkètálìzóɦò + 2

8. kètálìzóɦò nítòtùlálù

28.  màʃúmè àmàβélì níkètálìzóɦò + 3

9. kètálìzóɦò nítòtúnè

29.  màʃúmè àmàβélì níkètálìzóɦò + 4

10. lìʃúmì

30.  màʃúmè àmàlálù

11. lìʃúmì nìkálì káɲwì

40.  màʃúmè àmànè

12. lìʃúmì nítòtùβélì

50.  màʃúmè àkètálìzóɦò

13. lìʃúmì nítòtùlálù

60.  màʃúmè àsìtèlà *

14. lìʃúmì nítòtúnè

70.  màʃúmè àsúpà *

15. lìʃúmì níkètálìzóɦò

80.  màʃúmè àkètálìzóɦò nímàʃúmè àmàlálù

16. lìʃúmì níkètálìzóɦò nìkálì káɲwì

90.  màʃúmè àkètálìzóɦò nímàʃúmè àmànè

17. lìʃúmì níkètálìzóɦò nìtòtùβélì

100. mwàndà

18. lìʃúmì níkètálìzóɦò nítòtùlálù

200. ɱàːndà jèmìβélì

19. lìʃúmì níkètálìzóɦò nítòtúnè

1000. sìkìtì / lùlè

20. màʃúmè àmàβélì

2000. lìkítì zèpélì

 

Linguist providing data and dateː Dr. Mildred Wakumelo, University of Botswana, Botswana. January 24, 2008, January 20, 2009.

供资料的语言学家: Dr. Mildred Wakumelo, 2008 年 1 月 24 日, 2009 年 1 月 29 日.

 

Other comments: Lozi (siLozi) is spoken by approximately 734,000 speakers in

Southern province: Livingstone area; Western province: Barotseland, Zambia as well as Botswana, Namibia and Zimbabwe. Lozi has a quinary, decimal system. They also borrowed English numbers for 6 to 9. There are options for 60 and 70, they areː 'màʃúmè àkètálìzóɦò nílìʃúmì lèlíɲwì' and 'màʃúmè àkètálìzóɦò nímàʃúmì àmàβélì', respectively.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]