Language name and location: Kimîîru, Meru county, Kenya [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区基梅鲁 (梅鲁语Meru), 肯尼亚东部梅魯郡及附近地区

 

1.  [emwɛ]

21. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na emwɛ]

2.  [id͡ʒeɾe]

22. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na id͡ʒeɾe]

3.  [iðato]

23. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na iðato]

4.  [iɲa]

24. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na iɲa]

5.  [itanɔ ] or [iðanɔ ]

25. [meɾɔŋɡɔ eɾe / m. na itanɔ / iðanɔ]

6.  [ iðanðato ] ( 2 x 3 )

26. [meɾɔŋɡɔ eɾe / m. na itanðato

7.  [ moɡʷaɲd͡ʒa ]

27. [meɾɔŋɡɔ eɾe / m. na moɡʷaɲd͡ʒa]

8.  [ iɲaɲa ] (2 x 4 )

28. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na iɲaɲa ]

9.  [ kɛnda ]

29. [meɾɔŋɡɔ eɾe /meɾɔŋɡɔweɾe na kɛnda]

10. [ekomi]

30. [meɾɔŋɡɔ eðato ] / [ meɾɔŋɡɔwɛðato ]

11. [ekomi na emwɛ ]→[ekomi nemwɛ]

40. [meɾɔŋɡɔena ] → [ meɾɔŋɡɔwɛna ]

12. [ ekomi naid͡ʒeɾe ]

50. [meɾɔŋɡɔ etanɔ ] → [meɾɔŋɡɔwɛtanɔ ]

13. [ ekomi na iðato ]

60.  [ meɾɔŋɡɔ etanðato ]

14. [ ekomi na iɲa ]

70.  [meɾɔŋɡɔ moɡʷaɲd͡ʒa ]

15. [ ekomi na itanɔ]

80.  [meɾɔŋɡɔ  enana ]

16. [ ekomi na itanðato / iðanðato ]

90.  [meɾɔŋɡɔ  kɛnda ]

17. [ ekomi na moɡʷaɲd͡ʒa ]

100. [egana (ɾemwɛ)]

18. [ ekomi na iɲaɲa ]

200. [maɡana id͡ʒeɾe]

19. [ ekomi na kenda ]

800. [maɡana d͡ʒanana], 1000. [ŋɡiɾi emwɛ]

20. [ meɾɔŋɡɔ eɾe ]

2000. [ŋɡiɾi id͡ʒeɾe]

 

Linguist providing data and dateː Dr. Basilio G. Mungania, Lecturer, Department of Kiswahili University of Nairobi, Kenya. August 16, 2018. IPA transcription by Dr. Prisca Jerono, University of Nairobi, Kenya., August 19, 2018.

 供资料的语言学家: Dr. Basilio G. Mungania and Dr. Prisca Jerono, 2018 年 8 月 19 日.

 

Other comments: Kimeru (Kimîîru)or Meru is spoken by approximately 1,980,000 speakers in Isiolo and Meru counties: northeast of Mount Kenya; Laikipia county: Ewaso Ngiro river north bank, Kenya. Kimeru has a decimal system very similar to that of Gikuyu. Kimeru is a tonal Bantu language but no one has studies tone in the Kimeru.

Notes on the traditional phonetic symbols and IPA transcriptionsː

 ĩ=IPA e,  ə IPA ɑ, e=IPA ɛ, o=IPA ɔ, ũ=IPA o, u=IPA u, j=IPA dʒ.


Language name and location: Kimîîru, Meru county, Kenya [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区基梅鲁 (梅鲁语Meru), 肯尼亚东部梅魯郡及附近地区

 

1. îmwe

21.  mîronɡo îîrî na îmwe

2. ijîrî 

22.  mîronɡo îîrî na ijîrî 

3. ithatû

23.  mîronɡo îîrî na ithatû

4. inya

24.  mîronɡo îîrî na inya

5. ithaano

25.  mîronɡo îîrî na ithaano

6. ithathatû  ( 2 x 3 )

26.  mîronɡo îîrî na ithathatû

7. mûɡwanja

27.  mîronɡo îîrî na mûɡwanja

8. inyaanya  (2 x 4 )

28.  mîronɡo îîrî na inyaanya

9. kenda

29.  mîronɡo îîrî na kenda

10. îkûmi

30.  mîronɡo îthatû

11. îkûmi na ĩmwe

40.  mîronɡo îna

12. îkûmi na ijîrî 

50.  mîronɡo îthano

13. îkûmi na ithatû

60.  mîronɡo îthathatû

14. îkûmi na inya

70.  mîronɡo mûɡwanja

15. îkûmi na ithaano

80.  mîronɡo înaana

16. îkûmi na ithathatû

90.  mîronɡo kenda

17. îkûmi na mûɡwanja

100. îɡana

18. îkûmi na inyaanya

200. maɡana jaîrî 

19. îkûmi na kenda

1000. nɡiri

20. mîronɡo îîrî

2000. nɡiri ijîrî 

 

Linguist providing data and dateː Rev. John Kobia Ataya through Dr. Jan P. Sterk, UBS (United Bible Society), Kenya. 2 August, 1995.

供资料的语言学家: Rev. John Kobia Ataya, 1995 年 8 月 2 日.

 

Other comments: Kimeru or Meru has a decimal system very similar to that of Gikuyu.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]