Language name and location: Chiga, Kabele, Rukungiri, Uganda [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区齐加语, 乌干达西部卡巴莱及鲁昆吉里地区

 

1. émʷè

21.  ɑ̀ːβíɾì néːmʷè

2. ìβìɾí 

22.  ɑ̀ːβíɾí nèⁱβíɾí  

3. ìʃɑ̀tú

23.  ɑ̀ːβíɾí nèⁱʃɑ̀tù

4. ínɑ̀

24.  ɑ̀ːβíɾí néⁱnɑ́

5. ìtʰɑ́ːnó

25.  ɑ̀ːβíɾí nèⁱtɑ̀ːnó

6. mùkɑ̂ːɡɑ̀

26.  ɑ̀ːβíɾí nɑ̀mùkɑ̂ːɡɑ̀

7. mùʃɑ́ˑⁿʒú

27.  ɑ̀ːβíɾí nɑ̀mùʃɑ́ˑⁿʒú

8. mùnɑ̂ːnɑ̀

28.  ɑ̀ːβíɾí nɑ̀mùnɑ́ːnɑ̀

9. mʷèˑⁿdɑ̀

29.  ɑ̀ːβíɾí nɑ̀mʷèˑⁿdɑ̀

10. ìkúmì

30.  ɑ̀ːʃɑ̀tú

11. ìkúmì néːmʷè

40.  ɑ́ːnɑ̀

12. ìkúmì nèⁱβíɾí

50.  ɑ̀ːtɑ̀ːnó

13. ìkúmì néⁱʃɑ̀tù

60.  ŋ̩kɑ̂ːɡɑ̀

14. ìkúmì néⁱnɑ̀ 

70.  n̩sɑ̀ˑⁿʒú

15. ìkúmì nèⁱtɑ̀ːnò

80.  kìnɑ̂ːnɑ̀

16. ìkúmì nɑ̀mùkɑ̂ːɡɑ̀

90.  kʸêˑⁿdɑ̀

17. ìkúmì nɑ́mùʃɑ́ˑⁿʒù

100. ìɡɑ̀nɑ̀

18. ìkúmì nɑ̀mùnɑ́ːnɑ̀

200. βìkùmì βìβíɾì

19. ìkúmì nɑ̀mʷèˑⁿdɑ̀

1000. ɾùkúmì

20. (mɑ̀kùmí) ɑ̀ːβìɾí

2000. ŋ́kúmí iː̀βìɾì

 

Linguist providing data and dateː Mr. Richard Nzogi, Summer Institute of Linguistics, Uganda / PhD candidate, Centre for Linguistics, Leiden University, Netherlands, December 1, 2008.

供资料的语言学家: Mr. Richard Nzogi, 2008 年 12 月 1 日.

 

Other comments: Chiga has a numeral system similar to that of Gwere. Chiga is spoken by approximately 2,390,000 speakers in Kabale, Kanungu, Kibaale, north Kisoro, Ntungamo, and Rukungiri district in the western part of Uganda.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa-Ubanguian ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ]
>>
[ Grassfields
] >> [ Gur ] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]