Language name and locationː Batanga, Cameroon, Equat. Guinea [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴坦加语, 喀麦隆南部大区海洋州及赤道几内亚

 

1. yɔ̀ɔ̀kɔ̀

21.  màɓó máɓà nà yɔ̀ɔ̀kɔ̀

2. ɓéɓà

22.  màɓó máɓà nà ɓéɓà

3. ɓéláálò

23.  màɓó máɓà nà ɓéláálò

4. ɓénâì

24.  màɓó máɓà nà ɓénâì

5. ɓétáánò

25.  màɓó máɓà nà ɓétáánò

6. ǹtóɓà

26.  màɓó máɓà nà ǹtóɓà

7. ɛ̀mbwɛ̂dì

27.  màɓó máɓà nà ɛ̀mbwɛ̂dì

8. lɔ̀mbì

28.  màɓó máɓà nà lɔ̀mbì

9. dìɓùá

29.  màɓó máɓà nà dìɓùá

10. dʒômù

30.  màɓó máláálò

11. dʒômù nà yɔ̀ɔ̀kɔ̀

40.  màɓó mánâì

12. dʒômù nà ɓéɓà

50.  màɓó mátáánò

13. dʒômù nà ɓéláálò

60.  màɓó ńtóɓá

14. dʒômù nà ɓénâì

70.  màɓó má ɛ̀mbwɛ̂dì

15. dʒômù nà ɓétáánò

80.  màɓó lɔ̀mbì

16. dʒômù nà ǹtóɓà

90.  màɓó dìɓùá

17. dʒômù nà ɛ̀mbwɛ̂dì

100. èɓwéyà mbóɡôl

18. dʒômù nà lɔ̀mbì

200. ɓèɓwéà ɓéɓà

19. dʒômù nà dìɓùá

1000. tɔ́dʒénì (< English 'thousand')

20. màɓó máɓà

2000. tɔ́dʒénì íɓà

 

Linguist providing data and dateː Dr. Emmanuel Ngue Um. ENS-University of Yaoundé I, Cameroun. January 25, 2012.

供资料的语言学家: Dr. Emmanuel Ngue Um, 2012 年 1 月 25 日.

 

Other comments: Batanga is spoken by approximately 13,000 speakers in South region: Océan division, Kribi area, Bight of Biafra coast, Cameroon as well as Equatorial Guinea, Batanga has a decimal system.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ] >> [ Grassfields ]
>>
[ Gur
] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]