Language name and locationː Barama, Nyanga province, Gabon [Refer to Ethnologue]

言名称和分布地区巴拉马语, 加蓬共和国南部尼扬加省和滨海奥果韦省

 

1. ɣífìːmbə̀

21.   

2. bìbèyì

22.   

3. bìrèrù

23.   

4. bìnə̀

24.   

5. bìràːnù

25.   

6. bìsyàmànù

26.   

7. bìnə̀ ɣú bìrèrù ( 4+3 )

27.   

8. ɣìnànə̀

28.   

9. kàmbə úmôsì ('one is lacking') *

29.   

10. díɣùmì

30.  màɣú bìrèrù

11. díɣùmì ná ìmwɛːɣə

40.  màɣú bìnə̀

12. díɣùmì ná bìbèyì

50.  màɣú bìràːnù

13. díɣùmì ná bìrèrù

60.  màɣú bìsyàmànù

14. díɣùmì ná bìnə̀

70.  màɣú bìnə̀ ɣú bìrèrù

15. díɣùmì ná bìràːnù

80.  màɣú ɣìnànə̀

16. díɣùmì ná bìsyàmànù

90.  màɣú kàmbə úmôsì

17. díɣùmì ná bìnə̀ ɣú bìrèrù

100. kámə̀

18. díɣùmì ná ɣìnànə̀

200. 

19. díɣùmì ná kàmbə úmôsì

1000. díɣùmì díkámə̀ ~ tòsánì < English

20. màɣú màbèyì

2000.

 

Linguist providing data and dateː Dr. Jean A. Blanchon, University of Lyon, France, January 20, 1999.

供资料的语言学家: Dr. Jean A. Blanchon, 1999 年 1 月 20 日.

 

Other comments: Barama or Gibarama is spoken by approximately 1,000 speakers in Ngounié province: Douya-Onoy department; Nyanga province: west of Moabi; Ogooué-Maritime province: east of Omboué, Gabon. The Barama language is on its way to extinction. It may originally have been a variety of the Sira language, but residing in Gabon are strongly influenced by local language Lumbu. The Barama has a decimal system with special construction for numbers 7 and 9. The original big number 1000 is formed by 10 x 100, but now there is a loanword 'tòsánì' from English thousand.


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ] >> [ Grassfields ]
>>
[ Gur
] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]