Language name and locationː Bakoko, Littoral region, Cameroon [Refer to Ethnologue]言名称和分布地区巴科科语, 喀麦隆西南部滨海大区及西部大区

 

1. já

21.  mǔmɓà là já

2. bíɓàà

22.  mǔmɓà là bíɓàà

3. bíhàà

23.  mǔmɓà là bíhàà

4. bínáà

24.  mǔmɓà là bínáà

5. bítáàn

25.  mǔmɓà là bítáàn

6. bísámáà  

26.  mǔmɓà là bísámáà  

7. ǹzàmúwá  

27.  mǔmɓà là nzàmúwá  

8. ŋ̀mwààm

28.  mǔmɓà là ŋmwààm

9. èbùù

29.  mǔmɓà là èbùù

10. dʒòóm

30.  mǔm míhàà

11. dʒòóm là já  

40.  mǔm mínáà

12. dʒòóm là bíɓàà

50.  mǔm mítáàn

13. dʒòóm là bíhàà

60.  mǔm mísámáà  

14. dʒòóm là bínáà

70.  mǔm nzàmúwá  

15. dʒòóm là bítáàn

80.  mǔmwààm

16. dʒòóm là bísámáà  

90.  mǔm èbùù

17. dʒòóm là nzàmúwá  

100. èɓòɣòò  

18. dʒòóm là ŋmwààm

200. bìɓòɣòò bíɓàà

19. dʒòóm là èbùù

1000. ɔ̀kóó

20. mǔmɓàà

2000. àkóó à ɓàà

 

Linguist providing data and dateː Mr. Njeck Mathaus through Dr. Ginger Boyd, Summer Institute of Linguistics, Cameroon. January 24, 2009.
供资料的语言学家: Mr. Njeck Mathaus through Dr. Ginger Boyd. 2009 年 1 月 24 日.

 

Other comments: Bakoko is spoken by approximately 50,000 speakers in Littoral region and West region, Cameroon. Bakoko has a decimal system.

Bakoko Consonant Chart:

 

Bilabial

Alveolar

Postal.

Palatal

Velar

Lab-velar

Laryngeal

Glottal

Plosive

p, b

 

t, d

 

 

k, ɡ

 

 

Implosive

   ɓ

 

   ɗ

 

 

 

 

 

Fricative

 

     v

  s, z

 ʃ

 

 x

 

 h

Affricate

 

 

    d͡z

t͡ʃ, d͡ʒ

 

 

 

 

Nasal

m

 

n

 

  ɲ

 ŋ

 ŋ͡m

 

Liquids

 

 

l

 

 

 

 

 

Approximant

 

 

 

 

  j

 

w

 

Bakoko Vowel Chart:

 

Front

Central

Back

High   + ATR

i

 

u

Mid    + ATR

e

 ə

o

Mid    - ATR

ɛ

 

ɔ

Low    -ATR

 

a

 


 

Back >> [ Home ] >> [ Niger-Congo ] >> [ Adamawa ] >> [ Atlantic ] >> [ Benue-Congo ] >> [ Grassfields ]
>>
[ Gur
] >>  [ Kwa ] >> [ Mande ] >> [ Narrow Bantu ]