Language name and locationː Far Western Muria, India [Refer to Ethnologue]
言名称和分布地区: 远西部穆里亚语 (贾塔科伊托尔语), 印度东部切蒂斯格尔邦

 

1. und̪i   

21.  ekviːs

2. ɾaɳɖu 

22.  baviːs

3. muɳɖu

23.  t̪evis

4. naluŋ

24.  t͡ʃouviːs

5. sejuŋ

25.  pʌnt͡ʃʌviːs

6. saruŋ   

26.  soviːs

7. sat  < from Indo-Aryan language

27.  sʌtavis

8. aʈ

28.  ʌʈaviːs

9. nɔv

29.  ekun̪t̪iːs 

10. d̪aha

30.  t̪iːs  

11. ʌkɾa

40.  t͡ʃaɖiːs

12. baɾa

50.  pʌnas

13. t̪eɾa

60.  saʈ

14. t͡ʃaud̪a

70.  sʌt̪ʌɾ

15. pand̪ɾa

80.  ʌnsi

16. soɽa

90.  nɔvʌd̪

17. sʌt̪ɾa

100. nuɾ

18. ʌʈʰɾa 

200.

19. ekunviːs

1000.

20. viːs

2000.

 

Linguist providing data and dateː Mr. Thomas Mathew, Gaita Koito Bible translator, India. January 28, 2019.
供资料的语言学家Mr. Thomas Mathew, 2019 年 1 月 28 日.

 

Other comments: Far Western Muria or Gaita Koitor has decimal system with only retained Dravidian numerals one to six they adopt Indo-Aryan numeral system after six.
Below is the Gaita Koitor numeral system from 1 to 100.

 

Devnagri

Phonetics IPA

 

Devnagri

Phonetics IPA

1

उन्दि

und̪i

26

सोवीस

soviːs

2

रन्डु

ɾaɳɖu

27

सतावीस

sʌtaviːs

3

मुन्डु

muɳɖu

28

अटावीस

ʌʈaviːs

4

नालूगं

naluŋ

29

एकुनतीस

ekun̪t̪iːs

5

सेयूगं

sejuŋ

30

तीस

t̪iːs

6

सारूगं

saruŋ

31

एकतीस

ekt̪i:s

7

सात

sat̪

32

बतीस

bʌt̪iːs

8

आट

33

तेतीस

t̪et̪iːs

9

नैव

nɔv

34

चैतीस

tʃ͡out̪iːs

10

दाहा

ʌha

35

पसतीस

pʌst̪iːs

11

अकरा

ʌkɾa

36

चेतीस

tʃ͡et̪iːs

12

बारा

baɾa

37

सदतीस

sʌd̪ʌt̪iːs

13

तेरा

t̪eɾa

38

अळतीस

ʌɖʌt̪iːs

14

चैदा

tʃ͡aud̪a

39

एकुनचाळिस

ekuɲtʃ͡aɖliːs

15

पंन्दरा

pan̪d̪ɾa

40

चाळिस

tʃ͡aɖiːs

16

सोळा

soɽa

41

एकचाळिस

ektʃ͡aɖiːs

17

सतरा

sʌt̪ɾa

42

बेचाळिस

betʃ͡aɖiːs

18

अटरा

ʌʈʰɾa

43

त्रेचाळिस

t̪retʃ͡aɖiːs

19

एकुनवीस

ekunviːs

44

चैचाळिस

tʃ͡ouretʃ͡aɖiːs

20

वीस

viːs

45

पंचेचाळिस

pʌɲtʃetʃaɖiːs

21

एकवीस

ekviːs

46

छिचाळिस

tʃ͡ʰetʃ͡aɖiːs

22

बावीस

baviːs

47

सतेचाळिस

sʌt̪etʃ͡aɖiːs

23

तेवीस

t̪eviːs

48

अटेचाळिस

ʌʈetʃ͡aɖiːs

24

चैवीस

tʃ͡ouviːs

49

एकुनपनास

ekunpʌnas

25

पंचवीस

pʌntʃ͡ʌviːs

50

पनास

pʌnas

 

 

Devnagri

Phonetics

 

Devnagari

Phonetics

51

एकावन

ekavʌn

76

छाहातर

tʃ͡ahat̪ʌɾ

52

बावन

bavʌn

77

सतचतर

sʌt̪iat̪ʌɾ

53

तेरुपन

t̪irupʌn

78

अटचातर

ʌʈiat̪ʌɾ

54

चैपन

tʃ͡oupʌn

79

एकुनआनसी

ekunansi

55

पंचावन

pʌɲtʃ͡avʌn

80

अनसी

ʌnsi

56

चेपन

tʃ͡epʌn

81

एकयानसि

ekiansi

57

सतावन

sʌt̪avʌn

82

बायानयी

bijansi

58

अढावन

ʌɖʰavʌn

83

त्रियानसी

t̪irijansi

59

एकुनसाट

ekunsʌʈ

84

चैरायनसी

tʃ͡ouransi

60

साट

saʈ

85

पंचाययानसी

pʌɲtʃ͡ansi

61

एकसाट

eksaʈ

86

छाहानसि

tʃ͡ahansi

62

बेसाट

basaʈ

87

सतानसी

sʌt̪iansi

63

त्रिसाट

t̪risaʈ

88

अटयानसी

ʌʈiansi

64

चैसाट

tʃ͡ousaʈ

89

एकननवद

ekunʌvʌd̪

65

पासाट

pasaʈ

90

नोवद

nɔvʌd̪

66

साहासाट

sahasaʈ

91

एकयानैव

ekianɔv

67

सतसाट

sʌt̪usaʈ

92

बानैव

bianɔv

68

अळसाट

ʌɖusaʈ

93

त्रियानौव

t̪irianɔv

69

एकुनसतर

ekunsʌt̪ʌɾ

94

चैरानैव

tʃ͡ouranɔv

70

सतर

sʌt̪ʌɾ

95

पंचानैव

pʌɲʧ͡ainɔv

71

एकसतर

eksʌt̪ʌɾ

96

छाहानैव

tʃ͡ainɔv

72

बाहतर

bahʌt̪ʌɾ

97

सतयानैन

sʌt̪ianɔv

73

त्रिचतर

t̪iriat̪ʌɾ

98

अटयानैव

ʌʈianɔv

74

चैरतर

tʃ͡ourʌt̪ʌɾ

99

नवानैव

nianɔv

75

पचंचतर

pʌɲtʃ͡at̪aɾ

100

नुर

nuɾ (Dravidian)


 

Back >> [ Home ] >> [ Dravidian ]