The Hmong-Mien (Miao-Yao) Language Family


 1. Hmongic:
  1. Bunu:
   1. Younuo: Younuo
   2. Wunai: Wunai
   3. Bu-Nao: Pu No, Nao Klao, Nu Mhou, Nunu, Tung Nu
   4. Jiongnai: Jiongnai
  2. Chuanqiangdian Miao:
   1. Ge (Chonganjiang Miao )
   2. Hmong Dô
   3. Hmong Don
   4. Hmong Njua (Green Miao )
   5. Central Huishui Miao
   6. Central Mashan Miao
   7. Chuanqiandian Cluster Miao
   8. Eastern Huishui Miao
   9. Horned Miao
   10. Large Flowery Miao ( Northeastern Dian Miao )
   11. Luopohe Miao
   12. Northern Guiyang Miao
   13. Northern Huishui Miao
   14. Northern Mashan Miao
   15. Small Flowery Miao
   16. Southern Guiyang Miao
   17. Southern Mashan Miao
   18. Southwestern Guiyang Miao
   19. Southwestern Huishui Miao
   20. Western Mashan Miao
   21. White Miao ( Hmong Daw )
   22. Raojia
   23. Sinicized Miao
   24. Baishi Miao
   25. Laba
   26. Pa Na
  3. Mo Piu: Mo Piu
  4. Pa-Hng: Pa-Hng
  5. Qiandong Miaoː
   1. Northern Qiandong Miao
   2. Eastern Qiandong Miao
   3. Southern Qiandong Miao
  6. Xiangxi Miaoː
   1. Western Xiangxi Miao
   2. Eastern Xiangxi Miao
 2. Ho Nteː She
 3. Mienic:
  1. Biao-Jiaoː
   1. Biao Min
   2. Chao Kong Meng
   3. Moxi
  2. Mian-Jin:
   1. Biao Mon
   2. Iu Mien
   3. Ao Biao
   4. Kim Mun
  3. Zaomin: Dzao Min

Back >> [ Home ]